Terug
Gepubliceerd op 10/05/2023

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 08/05/2023 - 09:00

Algemeen aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - 1 extra parkeerplaats voorbehouden aan personen met een handicap in de Pronkenbergstraat

Aanwezig: Bart Seldeslachts, Burgemeester-voorzitter
Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Sophie Baeckelmans, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Kizzy Rombaut, Waarnemend algemeen directeur

Het college geeft de goedkeuring voor de realisatie van 1 extra parkeerplaats voorbehouden aan personen met een handicap in het begin van de Pronkenbergstraat ter hoogte van de woning Kapelstraat 42

Feiten en context

Aanvraag per mail van bewoner voor het plaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Kapelstraat 42 (03/2023)

Wijkagent Luc Goos adviseerde dat er al 2 gehandicaptenparkeerplaatsen zijn in de Kapelstraat. Eén aan de kant van Alvo die veel gebruikt wordt en één aan de kant KBC die weinig gebruikt wordt. Het idee om de parkeerplaats KBC te verplaatsen naast de overkant naast een bestaande gehandicaptenparkeerplaats werd niet weerhouden door onze technische dienst omdat het volledige parkeervak blauw gekleurd is.

Bevoegdheid

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Art. 56

Juridische grond(en)
 • Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988
 • Decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017
 • De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968
 • Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
 • Het koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglementen op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg
 • Het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmeting en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
 • Latere wijzigingen van bovenstaande wette, decreten en besluiten
 • Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
 • De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009
Inspraak en advies
 • Politie HEKLA: Luc Goos
 • TD: Bart De Hert
 • Schepen van Mobiliteit: Willem Wevers
Besluit

Artikel 1.

Het college van burgemeester en schepenen besluit het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen te wijzigen.

Art. 2.

2.1 Het college geeft de goedkeuring voor de realisatie van 1 extra parkeerplaats voorbehouden aan personen met een handicap in het begin van de Pronkenbergstraat, ter hoogte van Kapelstraat 42

2.2 Deze maatregel wordt ter kennis gebracht d.m.v. verkeersbord E9a met bijhorend pictogram en parkeervak.