Terug
Gepubliceerd op 01/06/2021

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 31/05/2021 - 09:00

Aanvullend verkeersreglement betreffende Spoorwegstraat - Goedkeuring

Aanwezig: Bart Seldeslachts, Burgemeester-voorzitter
Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Karel Van Elshocht, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Luc Dom, Algemeen directeur
Bevoegdheid

Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

Juridische grond(en)
  • de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;
  • het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
  • het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
  • het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
  • de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
  • het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Besluit

Artikel 1

Op de Spoorwegstraat van de uitrit van de randparking tot het kruispunt met de Molenstraat in de richting van de Molenstraat geldt:
  verboden rijrichting voor iedere bestuurder;
  de maatregel geldt niet voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A en speed pedelecs.
In de tegenovergestelde richting geldt:
  toegelaten rijrichting op de openbare weg met eenrichtingsverkeer;
  fietsers, bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A en speed pedelecs mogen in de twee richtingen rijden.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C1
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M12
- verkeersborden F19
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M18

Art. 2

Op de Spoorwegstraat ter hoogte van huisnummer 1 tot huisnummer 3 geldt:
op de Spoorwegstraat ter hoogte van de overkant van huisnummer 5 geldt:
op de Spoorwegstraat ter hoogte van de randparking geldt:
  het parkeren is toegelaten;
  het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E9a
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId

Art. 3

Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven:

Niet van toepassing.

Art. 4

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.