Terug
Gepubliceerd op 30/06/2021

Besluit  Gemeenteraad

di 22/06/2021 - 20:00

Retributie op administratieve prestaties - 2020-2025 - Goedkeuring

Aanwezig: Peter Lambrechts, Voorzitter
Bart Seldeslachts, Burgemeester
Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Karel Van Elshocht, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Sophie Baeckelmans, Ronny Roofthooft, Marion De Bock, Mia Wauters, Peter Van Eyndhoven, Yvonne De Ridder, Guido Daelemans, Walter Claes, Fons Francken, Luc Blommaerts, Begga Van linden, Marc Van den Brande, Eric Van den Eynde, Felicia Van Thuyne, Veerle Van Dyck, Wim Annaert, Joost Fillet, Marjan De Nayer, Nele Van der Spiegel, Raadsleden
Kizzy Rombaut, Plaatsvervangend algemeen directeur
Verontschuldigd: Luc Dom, Algemeen directeur
Feiten en context

Het huidige reglement loopt tot 31/12/2025.

Bevoegdheid

Volgens artikel 40 §3 van het decreet lokaal bestuur stelt de gemeenteraad de reglementen vast.

Juridische Grond(en)

Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure voor provincie- en gemeentebelastingen.

Het besluit van de gemeenteraad van 16/12/2019 over de 'Retributie op administratieve prestaties 2020-2025'.

Argumentatie

Momenteel betalen aanvragers 50 euro per begonnen uur voor een opzoeking in het archief op voorwaarde dat de opzoeking langer duurt dan 1 uur.
Het voordeel is dat burgers die slechts enkele keren een opzoeking vragen, niet dienen te betalen.
Het nadeel is dat bedrijven die geld verdienen aan opzoekingen, meestal ook niets dienen te betalen omdat de meeste opzoekingen minder lang duren dan 1 uur. Deze aanvragers omzeilen de retributie door een complexe en langdurige opzoeking op te splitsen in meerdere aanvragen.

We willen er nog steeds voor zorgen dat burgers die slechts enkele kleine opzoekingen per jaar vragen, dit gratis kunnen blijven doen.
Bedrijven of mensen die vaker opzoekingen vragen, dienen wel sneller te betalen en kunnen dit niet meer vermijden door hun aanvraag in stukken te knippen.

Publieke stemming
Aanwezig: Peter Lambrechts, Bart Seldeslachts, Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Karel Van Elshocht, Cindy Vanbaeden, Sophie Baeckelmans, Ronny Roofthooft, Marion De Bock, Mia Wauters, Peter Van Eyndhoven, Yvonne De Ridder, Guido Daelemans, Walter Claes, Fons Francken, Luc Blommaerts, Begga Van linden, Marc Van den Brande, Eric Van den Eynde, Felicia Van Thuyne, Veerle Van Dyck, Wim Annaert, Joost Fillet, Marjan De Nayer, Nele Van der Spiegel, Kizzy Rombaut
Voorstanders: Peter Lambrechts, Bart Seldeslachts, Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Karel Van Elshocht, Cindy Vanbaeden, Sophie Baeckelmans, Ronny Roofthooft, Marion De Bock, Mia Wauters, Peter Van Eyndhoven, Yvonne De Ridder, Guido Daelemans, Walter Claes, Fons Francken, Luc Blommaerts, Begga Van linden, Marc Van den Brande, Eric Van den Eynde, Felicia Van Thuyne, Veerle Van Dyck, Wim Annaert, Joost Fillet, Marjan De Nayer, Nele Van der Spiegel
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

Artikel 1.

Er wordt voor de periode van 1 juli 2021 tot 31 december 2025 een retributie gevestigd voor het opzoeken, het samenstellen en het afleveren door het gemeentebestuur van allerhande administratieve stukken en inlichtingen.

Art. 2.

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die het stuk of de inlichting vraagt

Art. 3.

Het bedrag van de retributie wordt als vastgesteld :

a)  fotokopieën:   0,05 euro per fotokopie, 1 bladzijde, A4 formaat

                          0,10 euro per fotokopie, 1 bladzijde, A3 formaat

b)  afdrukken of kopiëren van plannen en kaarten: 1,25 euro per begonnen halve meter, ongeacht de breedte van het plan.

c)   inlichtingen die schriftelijk verstrekt worden door de gemeentelijke diensten en die niet louter het laten zien van, het uitleg geven over en een afschrift afleveren van bestuursdocumenten betreffen:
- kleine opzoekingen van minder dan 15 minuten zijn gratis voor 5 keer per kalenderjaar en per aanvrager;
- andere opzoekingen bedragen 25 euro per begonnen half uur

Art. 4.

Zijn van de retributie vrijgesteld:

a)  de adresaanvragen en aanvragen om inlichtingen die door behoeftige personen worden aangevraagd; de behoeftigheid wordt vastgesteld door elk overtuigend bewijsstuk

b)  de adresvragen en aanvragen om inlichtingen, uitgaande van gerechtsdeurwaarders, administratieve en gerechtelijke overheden, openbare besturen en daarmee gelijkgestelde instellingen van openbaar nut

c)   de inlichtingen en stukken die in uitvoering van een wet of van een reglement van de administratieve overheid kosteloos moet worden afgeleverd

d)  de inlichtingen die als dusdanig reeds het voorwerp zijn van een belasting of een retributie ten voordele van de gemeente.

Art. 5.

De retributie moet betaald worden bij het indienen van de aanvraag of ten laatste bij het afleveren van de stukken of het verstrekken van de inlichtingen.

Art. 6.

Wanneer de gevraagde stukken met de post verstuurd worden, worden verzendingskosten aan de retributie toegevoegd. Die kosten dienen bij de aanvraag te worden betaald. Ze zijn niet verschuldigd wanneer artikel 3a (in het kader van de openbaarheid van bestuur) en artikel 4  van deze verordening toepasselijk zijn.

Art. 7.

Het besluit van de gemeenteraad van 16/12/2019 over de 'Retributie op administratieve prestaties 2020-2025' wordt opgeheven.