Terug
Gepubliceerd op 01/06/2021

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 29/03/2021 - 09:00

Aanvullend verkeersreglement betreffende Hessepoellei - Goedkeuring

Aanwezig: Bart Seldeslachts, Burgemeester-voorzitter
Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Karel Van Elshocht, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Luc Dom, Algemeen directeur
Feiten en context
 • het geldende toegankelijkheidsreglement van het Hessepoelbos waarbij alleen wandelaars en fietsers (op bepaalde paden) toegelaten zijn
 • paardenhoeven die de verharding stuk maken waardoor het af te raden is ruiters te paard toe te laten op dit soort paden.
Bevoegdheid

Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

Juridische grond(en)
 • de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;
 • het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
 • het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Inspraak en advies

Deze materie werd besproken op de verkeerscel d.d. 08/03/2021.

Besluit

Artikel 1.

Op de Hessepoellei vanaf het kruispunt met Beekboshoek in de richting van Hessepoelbos wordt volgende maatregel ingevoerd:
 •   de toegang is verboden in beide richtingen, voor iedere bestuurder.
 •   de maatregel geldt niet voor fietsers.
 •   de maatregel geldt niet voor dienstvoertuigen.
Dit wordt gesignaleerd door:
 • verkeersborden C3.
 • de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M2, Type IV.

Art. 2.

Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven:

 • Niet van toepassing.

Art. 3.

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.