Terug
Gepubliceerd op 27/03/2023

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 27/03/2023 - 09:00

Aanvullend reglement betreffende de Bautersemstraat - Goedkeuring

Aanwezig: Bart Seldeslachts, Burgemeester-voorzitter
Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Sophie Baeckelmans, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Kizzy Rombaut, Waarnemend algemeen directeur

Het college keurt het aanvullend verkeersreglement betreffende de Bautersemstraat goed.

Feiten en context

Aanleiding is de aanvraag voor het plaatsen van een strategische laadpaal ter hoogte van Bautersemstraat 68a.

Bevoegdheid
 • Decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de bekostiging van de verkeerstekens (15 mei 2008)
 • GR 17/06/2019: besluit houdende de delegatie van de bevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer
Juridische grond(en)
 • nieuwe gemeentewet (KB 24/06/1988)
 • decreet over het lokaal bestuur van 22/12/2017
 • wet betreffende de politie over het wegverkeer (wegverkeerswet - Wet van 16 maart 1968)
 • wegcode - Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
 • code van de wegbeheerder - ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens
 • omzendbrief van 3 april 2001 betreffende het voorbehouden van parkeerplaatsen voor personen met een handicap

specifiek voor aanvullende reglementen op het wegverkeer (= politieverordeningen m.b.t. het wegverkeer voor wat betreft permanente of periodieke verkeerssituaties)

 • decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens (16 mei 2008)
 • besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens van 23 januari 2009
 • omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer
Besluit

Artikel 1.

In de Bautersemstraat ter hoogte links en rechts van de 2 poorten Bautersemstraat Eglantier 45-49 is het parkeren op de rijbaan verboden.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • 4 x WM75.1.2

Art.  2.

In de Bautersemstraat ter hoogte van huisnummer 34 is het parkeren op de rijbaan verboden.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • WM75.1.2

Art.  3.

In de Bautersemstraat ter hoogte van huisnummer 38 en 42 is het parkeren op de rijbaan verboden.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • WM75.1.2

Art.  4.

In de Bautersemstraat ter hoogte van huisnummer 73 is het parkeren voorbehouden voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • E9b

Art.  5.

Ter hoogte van Infanterielaan nr. 31 is het parkeren toegelaten voorbehouden voor het elektrisch laden.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • E9a

 • GVIId aanvulling van de verkeersborden voor parkeren voorbehouden voor elektrisch laden.

 Art. 6.

In de Bautersemstraat ter hoogte van huisnummer 95 is het parkeren voorbehouden voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen; het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • E9b

 • GXa

Art.  7.

In de Bautersemstraat ter hoogte van huisnummer 97 is het parkeren voorbehouden voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen; het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • E9b

 • GXa

Art.  8.

De Bautersemstraat ter hoogte van huisnummer 26 richting N1richting N1 is verboden rijrichting voor iedere bestuurder; de maatregel geldt niet voor fietsers, bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A en speed pedelecs. De Bautersemstraat ter hoogte van huisnummer 98 richting Meylweg is toegelaten rijrichting op de openbare weg met eenrichtingsverkeer; fietsers, bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A en speed pedelecs mogen in de twee richtingen rijden.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • C1

 • M12

 • F19

 • M18

Art.  9.

In de Bautersemstraat ter hoogte van huisnummer 98 de toegang is verboden voor bestuurders van motorvoertuigen en slepen ontworpen en gebouwd voor het vervoer van goederen; de maatregel geldt alleen voor de bestuurders van voertuigen waarvan de maximaal toegelaten massa hoger is dan 2,5t ; de maatregel geldt niet voor plaatselijk verkeer.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • C23

 • GVIIa

 Art. 10.

In de Bautersemstraat ter hoogte van huisnummer 98 wordt de zone 30 afgebakend. Het begin van de zone 30 wordt aangeduid; ook het einde van de zone 30 wordt aangeduid.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • F4a

 • F4b

Art.  11.

In de Bautersemstraat ter hoogte van huisnummer 98 met het kruispunt N1 de bestuurders moeten voorrang verlenen aan iedere bestuurder die rijdt op de openbare weg of de rijbaan die ze oprijden.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • B1

Art.  12.

Op het einde van de Bautersemstraat met het kruispunt met de Meylweg moeten de bestuurders voorrang verlenen aan iedere bestuurder die rijdt op de openbare weg of de rijbaan die ze oprijden.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • B1

Art.  13.

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.