Terug
Gepubliceerd op 27/03/2023

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 27/03/2023 - 09:00

Aanvullend reglement betreffende de Beemdenlaan - Goedkeuring

Aanwezig: Bart Seldeslachts, Burgemeester-voorzitter
Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Sophie Baeckelmans, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Kizzy Rombaut, Waarnemend algemeen directeur

Het college keurt het aanvullend verkeersreglement betreffende de Beemdenlaan goed.

Feiten en context

Aanleiding is de aanvraag voor het plaatsen van een laadpaal (paal volgt paal).

Bevoegdheid
 • Decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de bekostiging van de verkeerstekens (15 mei 2008)
 • GR 17/06/2019. besluit houdende de delegatie van de bevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer
Juridische grond(en)
 • nieuwe gemeentewet (KB 24/06/1988)
 • decreet over het lokaal bestuur van 22/12/2017
 • wet betreffende de politie over het wegverkeer (wegverkeerswet - Wet van 16 maart 1968)
 • wegcode - Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
 • code van de wegbeheerder - ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens
 • omzendbrief van 3 april 2001 betreffende het voorbehouden van parkeerplaatsen voor personen met een handicap

specifiek voor aanvullende reglementen op het wegverkeer (= politieverordeningen m.b.t. het wegverkeer voor wat betreft permanente of periodieke verkeerssituaties)

 • decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens (16 mei 2008)
 • besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens van 23 januari 2009
 • omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer
Besluit
Artikel  1.

In De Beemdenlaan ter hoogte van huisnummer Holle Eikaard 24 het is verplicht te parkeren op de berm of op het trottoir; de parkeerreglementering geldt over een afstand van 50 m.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • E9e

 • GXc

Art.  2.

In De Beemdenlaan ter hoogte van huisnummer 24 het is verplicht te parkeren op de berm of op het trottoir; de parkeerreglementering geldt over een afstand van 50 m.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • E9e

 • GXc

Art.  3.

Ter hoogte van het parkeerpocket in de Beemdenlaan zijn 4 parkerenplaatsen toegelaten voorbehouden voor het elektrisch laden.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • 2 x E9a

 • 2 x GVIId aanvulling van de verkeersborden voor parkeren voorbehouden voor elektrisch laden

Art.  4.

In de Beemdenlaan ter hoogte van huisnummer 18 is een gehandicaptenparkeerplaats en geldt:
  het parkeren is toegelaten;
  het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap;
  het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E9a
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa

Art.  5.

In de Beemdenlaan ter hoogte van huisnummer 25 het stilstaan en parkeren is verboden; de parkeerreglementering geldt over een afstand van m.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • E3

 • GXc

Art.  6.

In de Beemdenlaan ter hoogte van huisnummer 16 is het parkeren verboden; het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • E1

 • GXa

Art.  7.

In de Beemdenlaan ter hoogte van huisnummer 51 is het parkeren verboden; het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • E1

 • GXa

Art.  8.

In de Beemdenlaan ter hoogte van huisnummer 23A het parkeren op de rijbaan is verboden.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • WM75.1.2

Art.  9.

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.