Terug
Gepubliceerd op 14/03/2023

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 13/03/2023 - 09:00

Aanvullend reglement betreffende Mechelsesteenweg - Goedkeuring

Aanwezig: Bart Seldeslachts, Burgemeester-voorzitter
Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Sophie Baeckelmans, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Kizzy Rombaut, Waarnemend algemeen directeur

Het college keurt het aanvullend verkeersreglement betreffende de Mechelsesteeenweg goed.

Feiten en context

Korte openbare beschrijving:

Het aanvullend reglement bevat alle alle maatregelen met verordenend karakter voor de Mechelsesteenweg.

De Mechelsesteenweg maakt deel uit van een ruimere zone 30.dd.31/05/2021

De Mechelsesteenweg maakt deel uit van een ruimere tonnage zone 3,5T dd. 26/03/2018

De Mechelsesteenweg maakt deel uit van de blauwe zone : parkeren beperkt in tijd. Parkeerschijf verplicht dd. 14/06/2021

De Mechelsesteenweg maakt deel uit van de bebouwde kom dd. 30/08/2021

Bevoegdheid
 • decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de bekostiging van de verkeerstekens (15 mei 2008)
 • GR 17/06/2019. besluit houdende de delegatie van de bevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer
Juridische grond(en)
 • Nieuwe gemeentewet (KB 24/06/1988)
 • decreet over het lokaal bestuur van 22/12/2017
 • wet betreffende de politie over het wegverkeer (wegverkeerswet - Wet van 16 maart 1968)
 • wegcode - Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
 • code van de wegbeheerder - ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens

specifiek voor aanvullende reglementen op het wegverkeer (= politieverordeningen m.b.t. het wegverkeer voor wat betreft permanente of periodieke verkeerssituaties)

 • decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens (16 mei 2008)
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens van 23 januari 2009
 • Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer
Besluit
Artikel  1.

Ter hoogte van Mechelsesteenweg huisnummer 1 is de toegang verboden voor bestuurders van motorvoertuigen en slepen ontworpen en gebouwd voor het vervoer van goederen; de maatregel geldt alleen voor de bestuurders van voertuigen waarvan de maximaal toegelaten massa hoger is dan 3,5t ; de maatregel geldt niet voor plaatselijk verkeer.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • C23

 • GVIIa

 • GVIIa uitgezonderd laden en lossen

Art.  2.

Ter hoogte van Mechelsesteenweg huisnummer 21 het parkeren is verboden; het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • E1

 • GXa

Art.  3.

Ter hoogte van Mechelsesteenweg huisnummer 73a is de toegang verboden voor bestuurders van motorvoertuigen en slepen ontworpen en gebouwd voor het vervoer van goederen; de maatregel geldt alleen voor de bestuurders van voertuigen waarvan de maximaal toegelaten massa hoger is dan 3,5t ; de maatregel geldt niet voor plaatselijk verkeer.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • C23

 • GVIIa

 • GVIIa uitgezonderd laden en lossen

Art.  4.

In de Mechelsesteenweg ter hoogte van huisnummer 118 is er een gehandicaptenparkeerplaats in de richting van Kruisschanslei en geldt:
  het parkeren is toegelaten;
  het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap;
  het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E9a
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa

Art.  5.

In geheel de Mechelsesteenweg moeten voertuigen parkeren binnen de afgebakende plaatsen.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • WM77.5

Art.  6.

Op de Mechelsesteenweg tussen huisnummer 83 en 101, huisnummer 82 en 100, huisnummers 12 en 38, huisnummers 21 en 73 het parkeren op de rijbaan is verboden.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • WM75.1.2

Art.  7.

Op de Mechelsesteenweg ter hoogte van huisnummer 128 en 101 begint en eindigt de blauwe zone.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • ZE9a zone parkeren beperkt in tijd. Parkeerschijf verplicht

Art.  8.

Ter hoogte van de Mechelsesteenweg met huisnummers 114 en 140 wordt de zone 30afgebakend. Het begin van de zone 30 wordt aangeduid; ook het einde van de zone 30 wordt aangeduid.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • F4a

 • F4b

Art.  9.

In de Mechelsesteenweg ter hoogte van huisnummer 140 is er een gehandicaptenparkeerplaats in de richting van N1 en geldt:
  het parkeren is toegelaten;
  het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap;
  het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E9a
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa

Art.  10.

Ter hoogte van de Mechelsesteenweg 142 is het parkeren toegelaten voorbehouden voor het elektrisch laden.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • E9a

 • GVIId aanvulling van de verkeersborden voor parkeren voorbehouden voor elektrisch laden.

Art.  11.

Op het kruispunt Mechelsesteenweg met de Kruisschanslei moeten de bestuurder de rijstrook volgen om in de door de pijlen aangewezen richting te rijden. Op het kruispunt moeten de bestuurders bovendien de of één van de richtingen volgen die aangewezen zijn op de rijstrook waarin zij zich bevinden.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • WM77.1

Art.  12.

In de Mechelsesteenweg ter hoogte van huisnummer 150 is het parkeren voorbehouden voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen; het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • E9b

 • GXa

Art.  13.

In de Mechelsesteenweg ter hoogte van huisnummer 168 is er een gehandicaptenparkeerplaats in de richting van N1 en geldt:
  het parkeren is toegelaten;
  het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap;
  het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E9a
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa

Art.  14.

In de Mechelsesteenweg ter hoogte van huisnummer 196 is het parkeren voorbehouden voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen; het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • E9b

 • GXa

Art.  15.

In de Mechelsesteenweg ter hoogte van huisnummer 232 is het parkeren voorbehouden voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen; het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • E9b

 • GXa

Art.  16.

In de Mechelsesteenweg ter hoogte van huisnummer 264 tot het kruispunt met de N1 moeten fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A het fietspad volgen, voor zover het in de door hen gevolgde rijrichting is gesignaleerd.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • D7

Art.  17.

Ter hoogte van de Mechelsesteenweg huisnummer 266 wordt de bebouwde kom Kontich afgebakend. Ook het einde van de bebouwde kom wordt aangeduid.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • F3a

Art.  18.

Ter hoogte van de Mechelsesteenweg huisnummer 266 wordt de zone 3,5t afgebakend. Ook het einde van deze zone wordt aangeduid.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • ZC21T/

Art.  19.

Op het kruispunt Mechelsesteenweg met de N1 moeten de bestuurders voorrang verlenen aan iedere bestuurder die rijdt op de openbare weg of de rijbaan die ze oprijden; de plaats waar de bestuurders, zo nodig, moeten stoppen om voorrang te verlenen, wordt aangeduid.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • B1

 • WM76.2

Art.  20.

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.