Terug
Gepubliceerd op 20/04/2023

Besluit  Gemeenteraad

ma 17/04/2023 - 20:00

Reglementen - Contantbelasting op inname openbaar domein vanaf 1 mei 2023 tot en met 31 december 2025 - Goedkeuring

Aanwezig: Peter Lambrechts, Voorzitter
Bart Seldeslachts, Burgemeester
Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Sophie Baeckelmans, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Ronny Roofthooft, Ann Dierickx, Marion De Bock, Mia Wauters, Anja Poortmans, Yvonne De Ridder, Guido Daelemans, Walter Claes, Fons Francken, Luc Blommaerts, Begga Van linden, Marc Van den Brande, Eric Van den Eynde, Marc Bellinkx, Wim Annaert, Joost Fillet, Marjan De Nayer, Nele Van der Spiegel, Raadsleden
Kizzy Rombaut, Waarnemend algemeen directeur
Verontschuldigd: Felicia Van Thuyne, Raadslid
Feiten en context

In gevolge het nieuwe terrasreglement werd de contantbelasting inname openbaar domein aangepast met vermelding van de kostprijs voor de eilandterrassen buiten de gevelbreedte. Deze eilandterrassen mogen geïnstalleerd worden vanaf 1 mei tot 30 september.

De toelating tot het in gebruik nemen van het openbaar domein dient elektronisch te worden aangevraagd en betaald.

Het belastingsreglement dient te worden aangepast naar een contantbelasting ingevolge deze nieuwe procedure van aanvraag tot inname van het openbaar domein en de wijze van betaling.

Bevoegdheid

De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college worden toevertrouwd: het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen.

Juridische Grond(en)

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzingen.
Dit decreet regelt de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de gemeentebelasting.

Argumentatie

Omwille van de verkeershinder die de inname van openbaar domein vaak met zich meebrengt is het wenselijk de veroorzakers van deze hinder een vergoeding te laten betalen voor de inname van het openbaar domein.

De begrotingsnoodwendigheden voor de volgende aanslagjaren nopen tot het behoud van deze belasting.

Publieke stemming
Aanwezig: Peter Lambrechts, Bart Seldeslachts, Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Sophie Baeckelmans, Cindy Vanbaeden, Ronny Roofthooft, Ann Dierickx, Marion De Bock, Mia Wauters, Anja Poortmans, Yvonne De Ridder, Guido Daelemans, Walter Claes, Fons Francken, Luc Blommaerts, Begga Van linden, Marc Van den Brande, Eric Van den Eynde, Marc Bellinkx, Wim Annaert, Joost Fillet, Marjan De Nayer, Nele Van der Spiegel, Kizzy Rombaut
Voorstanders: Peter Lambrechts, Bart Seldeslachts, Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Sophie Baeckelmans, Cindy Vanbaeden, Ronny Roofthooft, Ann Dierickx, Marion De Bock, Mia Wauters, Anja Poortmans, Yvonne De Ridder, Guido Daelemans, Luc Blommaerts, Begga Van linden, Marc Van den Brande, Eric Van den Eynde, Marc Bellinkx, Wim Annaert, Joost Fillet, Marjan De Nayer, Nele Van der Spiegel
Onthouders: Walter Claes, Fons Francken
Resultaat: Met 24 stemmen voor, 2 onthoudingen
Besluit

Artikel 1.

De gemeenteraad keurt de contantbelasting op de inname openbaar domein van 1 mei 2023 tot en met 31 december 2025 goed.
Het huidige reglement, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 mei 2020, blijft geldig tot 30 april 2023.

Art. 2.

Met ingang van 1 mei 2023 tot en met 31 december 2025 wordt een belasting geheven op de inname van het openbaar domein ten laste van diegenen die:
a) containers plaatsen op de openbare weg of een gedeelte hiervan.
b) bij bouw- of verbouwingswerken, een deel van het openbaar afsluiten of laten afsluiten.
c) schutsels, stellingen, werfketen, torenkranen, betonpompen, chapewagens, hoogtewerkers, bouwliften, graafmachines, bouwmaterialen, ... (niet-limitatieve opsomming) en alle andere constructies, voertuigen, machines en werktuigen plaatsen of laten plaatsen ten gevolge van bouwwerken en verbouwingswerken. De voertuigen die belast werden overeenkomstig dit reglement worden niet aangesproken in de belasting op het parkeren in de blauwe zone.
d) Voor de niet-rijvaardige voertuigen en aanhangwagens die langer dan 24 uur een plaats op de openbare weg innemen en waarvoor reeds een GAS-proces-verbaal werd opgesteld. Onder aanhangwagens worden alle voertuigen verstaan die dienen om bevestigd te worden aan een trekhaak van een trekkend voertuig.
e) een eilandterras buiten de gevelbreedte plaatsen.

Art. 3.

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
Openbaar domein: de openbare weg inclusief voet- en fietspaden en parkeerruimte (al dan niet afgebakend) en de groene ruimten, wandelplaatsen, parken, pleinen en alle stukken van de openbare ruimte buiten de openbare weg, die openstaan voor het verkeer van personen.
Eilandterras buiten de gevelbreedte: Een eilandterras is een terras dat niet tegen de gevel van een horecazaak gesitueerd is. Een eilandterras buiten de gevelbreedte kan enkel toegestaan worden als het voetpad minimum 2 meter diep is. Tussen de ingang van de uitbating en het eigenlijke terras mag zich geen rijweg of openbare weg bevinden, tenzij deze ingericht is als woonerf. De diepte van het terras wordt bepaald in functie van de grootte van het plein of straat. Dit terras mag enkel geplaatst worden van 1 mei tot en met 30 september. Het opstellen van de terrassen mag gebeuren in de week van de 1ste mei en het verwijderen dient te gebeuren voor 1 oktober.

Art. 4.

De belasting wordt als volgt vastgesteld:
a) voor containers, bij inname van het openbaar domein (of gedeeltelijke inname), vanaf de vierde werkdag, waarbij zaterdag en zondag als 1 werkdag worden beschouwd, 12 euro per dag en per container met een minimum van 36 euro. De dagen van plaatsen en van wegnemen van de containers worden voor een volledige dag gerekend.
b) voor elke andere inname van het openbaar domein naar aanleiding van bouw- of verbouwingswerken vanaf de vierde dag, waarbij zaterdag en zondag als 1 werkdag worden beschouwd, 0,60 euro per dag en per m² ingenomen oppervlakte van het openbaar domein, met een minimum van 75 euro. Gedeelten van een vierkante meter worden afgerond naar boven. De dagen van het plaatsen en van het wegnemen worden voor een volledige dag gerekend.
c) voor het afsluiten van een straat voor meer dan 2 uren wordt een kost van 75 euro per begonnen dag aangerekend.
d) voor de voertuigen en aanhangwagens die wederrechtelijk de openbare weg van de gemeente Kontich innemen, wordt vanaf de 8ste dag na de verzending van het GAS-proces-verbaal aan de eigenaar of de houder van de nummerplaat van het voertuig, een belasting van 3 euro per dag en per voertuig/aanhangwagen aangerekend.
e) voor het plaatsen van een eilandterras buiten de gevelbreedte wordt een kost van 0,25 euro/m² per dag aangerekend. Gedeelten van een vierkante meter worden afgerond naar boven. De dagen van het plaatsen en van het wegnemen worden voor een volledige dag gerekend.

Art. 5.

Op het eerste verzoek van het gemeentebestuur moet, binnen de 24 uren, de ingenomen oppervlakte worden vrijgemaakt, zo niet zal de opruiming gebeuren door of in opdracht van het gemeentebestuur en worden de kosten verhaald op de aanvrager, en indien deze niet bekend is op de bouwheer.

Art. 6.

Van de belasting zijn vrijgesteld de inname van het openbaar domein ten gevolge van:
a) het oprichten of verbouwen van woongelegenheden door de Vlaamse Maatschappij voor sociaal wonen of door haar gewestelijke en/of plaatselijke bouwmaatschappijen;
b) het verbouwen van door brand vernielde of beschadigde gebouwen;
c) werken uitgevoerd door of in opdracht van openbare besturen, en daarmee gelijkgestelde instellingen, en de werken van water-, gas-, telefoon- of elektriciteitsmaatschappijen.

Art. 7.

De belasting valt ten laste van de natuurlijke of rechtspersonen die de betrokken werken uitvoert of de ruimte op het openbaar domein inneemt.
De belastingplichtige is ertoe gehouden voor de inname van het openbaar domein het online aanvraagformulier in te vullen. Voor het vaststellen van het tijdsverloop is het belangrijk dat de betrokkenen tijdig de juiste data en oppervlakte of eventuele wijzigingen in het elektronisch systeem doorgeven om de nodige vaststellingen te kunnen doen. Onder tijdig wordt verstaan:

  • Container (geheel of gedeeltijk) op de rijbaan: 10 werkdagen op voorhand aanvragen
  • Container op bestaande parkeerplaatsen: 5 werkdagen op voorhand aanvragen
  • Stelling of hekwerk: 5 werkdagen op voorhand aanvragen
  • Eilandterras: 60 kalenderdagen op voorhand aanvragen

Art. 8.

De betaling dient op elektronische wijze te gebeuren bij de aanvraag.
Het openbaar domein kan pas worden ingenomen na betaling van de contantbelasting.

Art. 9.

Bij gebrek aan een aangifte binnen de gestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belasting van ambtswege ingekohierd. De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de verschuldigde belasting.

Art. 10.

Dit reglement heft alle voorgaande raadsbesluiten betreffende de contantbelasting op de inname openbaar domein met ingang van 1 mei 2023 op.