Terug
Gepubliceerd op 26/07/2023

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 24/07/2023 - 09:00

Algemeen aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - 1 extra parkeerplaats voorbehouden aan personen met een handicap ter hoogte van Mechelsesteenweg 78, 2550 Kontich - Goedkeuring

Aanwezig: Luc Abrams, Plaatsvervangend Burgemeester-voorzitter
Bart Seldeslachts, Burgemeester
Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Sophie Baeckelmans, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Kizzy Rombaut, Waarnemend algemeen directeur
Verontschuldigd: Willem Wevers, Schepen

Het college geeft de goedkeuring voor de realisatie van 1 extra parkeerplaats voorbehouden aan personen met een handicap ter hoogte van ter hoogte van Mechelsesteenweg 78, 2550 Kontich

Feiten en context

Vorig jaar heeft XXXX een parkeerplaats aangevraagd voor mindervaliden. De wijkagent is ter plaatse geweest en heeft positief geadviseerd om een plaats te creëren voor de zaak van begrafenisondernemer Bob Timmermans, ter hoogte van Mechelsesteenweg 78. De aanvrager voldoet aan de voorwaarden en heeft geen garage of privéparking.

Op 14 april 2023 werd er een 2de aanvraag ingediend door XXXX, wonende te Mechelsesteenweg 74 L2. Ook zij voldoen aan de voorwaarden. Het plaatsen van 2 parkeerplaatsen voor personen zo kort op elkaar lijkt niet aangewezen. Daarom adviseert politie om 1 parkeerplaats PMH te plaatsen ter hoogte van Mechelsesteenweg 78.

Bevoegdheid

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Art. 56

Juridische grond(en)
  • Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988
  • Decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017
  • De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968
  • Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
  • Het koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglementen op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg
  • Het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmeting en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
  • Latere wijzigingen van bovenstaande wette, decreten en besluiten
  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
  • De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009
Inspraak en advies
  • Politie HEKLA: David Wuyts
Besluit

Artikel 1.

Het college van burgemeester en schepenen besluit het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen te wijzigen.

Art. 2.

2.1 Het college geeft de goedkeuring voor de realisatie van 1 extra parkeerplaats voorbehouden aan personen met een handicap ter hoogte ter hoogte van de Mechelsesteenweg 78, 2550 Kontich.

2.2 Deze maatregel wordt ter kennis gebracht d.m.v. verkeersbord E9a met bijhorend pictogram en parkeervak.