Terug
Gepubliceerd op 28/07/2021

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 26/07/2021 - 09:00

Aanvullend verkeersreglement betreffende Oude Spoorwegberm - Goedkeuring

Aanwezig: Bart Seldeslachts, Burgemeester-voorzitter
Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Karel Van Elshocht, Schepenen
Luc Dom, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Cindy Vanbaeden, Schepen
Bevoegdheid

Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

Juridische grond(en)
  • de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;
  • het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
  • het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
  • het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
  • de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
  • het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Besluit

Artikel 1.

Op de Oude Spoorwegberm van het kruispunt met Kruisschanslei tot Kruisschanslei 101 geldt:
  de toegang is verboden in beide richtingen, voor iedere bestuurder;
  de maatregel geldt niet voor fietsers en bestuurders van speed pedelecs.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C3
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M11

Art. 2.

Op de Oude Spoorwegberm vanaf huisnummer 107 in de richting van Pierstraat geldt:
  de toegang is verboden voor bestuurders van motorvoertuigen met meer dan twee wielen en van motorfietsen met zijspan.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C5

Art. 3.

Op de Oude Spoorwegberm ter hoogte van het kruispunt met de Groeningenlei geldt:
  de bestuurders moeten voorrang verlenen.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden B1

Art. 4.

Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven:

Niet van toepassing.

Art. 5

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.