Terug
Gepubliceerd op 23/05/2023

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 22/05/2023 - 09:00

Aanvullend reglement betreffende de Pronkenbergstraat - Goedkeuring

Aanwezig: Bart Seldeslachts, Burgemeester-voorzitter
Wim Claes, Willem Wevers, Sophie Baeckelmans, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Kizzy Rombaut, Waarnemend algemeen directeur
Verontschuldigd: Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Schepenen

Het college keurt het aanvullend verkeersreglement betreffende de Pronkenbergstraat goed.

Feiten en context

Aanleiding is de aanvraag voor het plaatsen van een laadpaal ter hoogte van Pronkenbergstraat 25.

Bevoegdheid
 • Decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de bekostiging van de verkeerstekens (15 mei 2008)
 • GR 17/06/2019: besluit houdende de delegatie van de bevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer
Juridische grond(en)
 • nieuwe gemeentewet (KB 24/06/1988)
 • decreet over het lokaal bestuur van 22/12/2017
 • wet betreffende de politie over het wegverkeer (wegverkeerswet - Wet van 16 maart 1968)
 • wegcode - Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
 • code van de wegbeheerder - ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens
 • omzendbrief van 3 april 2001 betreffende het voorbehouden van parkeerplaatsen voor personen met een handicap

specifiek voor aanvullende reglementen op het wegverkeer (= politieverordeningen m.b.t. het wegverkeer voor wat betreft permanente of periodieke verkeerssituaties)

 • decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens (16 mei 2008)
 • besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens van 23 januari 2009
 • omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer
Besluit

Artikel 1

In het begin van de Pronkenbergstraat is het verplicht te parkeren op de berm of op het trottoir.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • E9e

Artikel 2

In het begin van de Pronkenbergstraat aan de insteekparkings is het parkeren is toegelaten.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • E9a

Artikel 3

In de Pronkenbergstraat ter hoogte van huisnummer 1 is een gehandicaptenparkeerplaats en geldt:
  het parkeren is toegelaten;
  het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap;
  het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E9a
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa

Artikel 4

Ter hoogte van het kruispunt Pronkenbergstraat met de Duffelsesteenweg , Ter hoogte van het kruispunt Pronkenbergstraat met de Ijzermaalberg, Ter hoogte van het kruispunt Pronkenbergstraat met het Keltenveld, Ter hoogte van het kruispunt Pronkenbergstraat met de Scheihagestraat, is het verboden rijrichting voor iedere bestuurder; de maatregel geldt niet voor fietsers, bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A en speed pedelecs. Ter hoogte van Pronkenbergstraat 8 ,ter hoogte van het kruispunt Pronkenbergstraat met de Ijzermaalberg, Ter hoogte van het kruispunt Pronkenbergstraat met het Keltenveld, Ter hoogte van het kruispunt Pronkenbergstraat met de Scheihagestraat is de toegelaten rijrichting op de openbare weg met eenrichtingsverkeer; fietsers, bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A en speed pedelecs mogen in de twee richtingen rijden.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • 4 x C1

 • 4 x M12

 • 4 x F19

 • 4 x M18

Artikel 5

Ter hoogte van Pronkenbergstraat 8 moeten fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • WM76.4

Artikel 6

Ter hoogte van Pronkenbergstraat 8 wordt de zone 30 afgebakend. Het einde van de zone 30 wordt aangeduid.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • F4b

Artikel 7

Ter hoogte van Pronkenbergstraat 8 , ter hoogte van het kruispunt Pronkenbergstraat met de Ijzermaalberg, Ter hoogte van het kruispunt Pronkenbergstraat met het Keltenveld, Ter hoogte van het kruispunt Pronkenbergstraat met de Scheihagestraat,moeten fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A richting Duffelsesteenweg het fietspad volgen, voor zover het in de door hen gevolgde rijrichting is gesignaleerd.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • D7

Artikel 8

Ter hoogte van het kruispunt Pronkenbergstraat met de Ijzermaalberg, Ter hoogte van het kruispunt Pronkenbergstraat met het Keltenveld, Ter hoogte van het kruispunt Pronkenbergstraat met de Scheihagestraat,moeten fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A richting Kapelstraat het fietspad volgen, voor zover het in de door hen gevolgde rijrichting is gesignaleerd.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • D7

Artikel 9

Ter hoogte van de Pronkenbergstraat 10 is het verplicht te parkeren op de berm of op het trottoir.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • E9e

Artikel 10

Ter hoogte van Pronkenbergstraat 22 is het parkeren toegelaten; het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • E9a

 • GXa

Artikel 11

Ter hoogte Pronkenbergstraat 25 zijn 2 parkerenplaatsen toegelaten voorbehouden voor het elektrisch laden.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • 2 x E9a

 • 2 x GVIId aanvulling van de verkeersborden voor parkeren voorbehouden voor elektrisch laden

Artikel 12

Ter hoogte van Pronkenbergstraat 89 moeten de bestuurders voorrang verlenen aan iedere bestuurder die rijdt op de openbare weg of de rijbaan die ze oprijden.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • B1

Artikel 13

Op het kruispunt Pronkenbergstraat met de Duffelsesteenweg moeten de bestuurders voorrang verlenen aan iedere bestuurder die rijdt op de openbare weg of de rijbaan die ze oprijden; de plaats waar de bestuurders, zo nodig, moeten stoppen om voorrang te verlenen, wordt aangeduid.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • B1

 • WM76.2

Artikel 14

Op het kruispunt Pronkenbergstraat met de Duffelsesteenweg moeten de bestuurders de lichten van de driekleurige verkeerslichten naleven.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • VL61.1

Artikel 15

Op het kruispunt Pronkenbergstraat met de Duffelsesteenweg wordt de bebouwde kom Kontich afgebakend. Het einde van de bebouwde kom wordt aangeduid.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • F3a

Artikel 16

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.