Terug
Gepubliceerd op 19/02/2024

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 19/02/2024 - 09:00

Aanvullend reglement betreffende Duffelshoek - Goedkeuring

Aanwezig: Bart Seldeslachts, Burgemeester-voorzitter
Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Sophie Baeckelmans, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Kizzy Rombaut, Algemeen directeur
Afwezig: Willem Wevers, Schepen

Het college heeft besloten het aanvullend reglement voor de invoering van een fietsstraat in Duffelshoek tussen de kruispunten met Groene Wandeling goed te keuren. Het aanvullend reglement met betrekking tot de voorrangsregeling zal worden opgenomen in dit aanvullend reglement.

Feiten en context
 • Het aanvullend reglement bevat alle maatregelen met verordend karakter voor de Duffelshoek.

 • Duffelshoek maakt deel uit van een ruimere zone bebouwde kom die beschreven is in het aanvullend reglement met betrekking tot de bebouwde kom dd. 30/08/2021.
 • Duffelshoek tussen het kruispunt met Scheihagenstraat en het kruispunt met Lintsesteenweg maakt deel uit van een ruimere zone 30 die beschreven is in het aanvullend reglement met betrekking tot de zone 30 dd. 31/05/2021.
 • Duffelshoek maakt deel uit van een ruimere zone 3.5t die beschreven is in het aanvullend reglement met betrekking tot de zone 3.5t dd. 19/02/2024.
Bevoegdheid
 • Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Art.56
 • Het decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 17 juni 2019, houdende de delegatie van de bevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.
Juridische grond(en)
 • nieuwe gemeentewet (KB 24/06/1988)
 • decreet over het lokaal bestuur van 22/12/2017
 • wet betreffende de politie over het wegverkeer (wegverkeerswet - Wet van 16 maart 1968)
 • wegcode - Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
 • code van de wegbeheerder - ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens

specifiek voor aanvullende reglementen op het wegverkeer (= politieverordeningen m.b.t. het wegverkeer voor wat betreft permanente of periodieke verkeerssituaties)

 • decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens (16 mei 2008)
 • besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens van 23 januari 2009
 • omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer
Inspraak en advies
 • schepen van mobiliteit: Willem Wevers
 • dienst mobiliteit: Steven Verdren
Besluit

Artikel 1.

Het bestaande aanvullend reglement betreffende voorrangsregeling Duffelshoek met Vitsenveld en Vijverlaan dd. 01/08/2022 wordt opgeheven.

Art. 2.

Op Duffelshoek, vanaf het kruispunt met de Duffelsesteenweg tot huisnummer 7 geldt het is iedere bestuurder verboden de doorlopende streep te overschrijden, alsook links van de streep te rijden wanneer deze de twee rijrichtingen scheidt.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • WM72.2

Art. 3.

Op Duffelshoek, vanaf huisnummer 7 tot huisnummer 24 en vanaf huisnummer 81 tot huisnummer 83 geldt het is iedere bestuurder verboden de onderbroken streep te overschrijden, behalve om in te halen, om links af te slaan, om te keren of om van rijstrook te veranderen.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • WM72.3

Art. 4.

Aan de kant van de pare nummers vanaf het kruispunt met de Duffelsesteenweg tot aan huisnummer 28 en aan de onpare kant van huisnummer 24 tot aan huisnummer 33 fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A moeten het fietspad volgen voor zover het rechts in hun rijrichting ligt.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

WM74

Art. 5.

Op de Duffelshoek ter hoogte van huisnummers: 24, 28, 53 en 83 geldt voetgangers moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • WM76.3

Art. 6.

Op de Duffelshoek ter hoogte van huisnummer 24 en huisnummer 46 geldt bestuurders mogen niet rijden, stilstaan of parkeren op de markeringen van de verkeersgeleider of het verdrijvingsvlak.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • WM77.4

Art. 7.

Op de Duffelshoek ter hoogte van huisnummer 3 geldt de bestuurders moeten voorrang verlenen aan iedere bestuurder die rijdt op de openbare weg of de rijbaan die ze oprijden.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • B1

Art. 8.

Op de Duffelshoek ter hoogte van huisnummers 8, 27, 18 en aan de overzijde van huisnummer 20 en geldt de bestuurders hebben voorrang.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • B15

Art. 9.

Op het kruispunt van de Duffelshoek met de Holle Weg en Scheihagenstraat geldt verplicht rondgaand verkeer. De bestuurders zijn verplicht de inrichting bestemd om het verkeer te leiden aan hun linkerhand te laten. Op de invalswegen met het kruispunt van de Duffelshoek met de Holle Weg en Scheihagenstraat geldt de bestuurders moeten voorrang verlenen aan iedere bestuurder die rijdt op de openbare weg of de rijbaan die ze oprijden.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • D5
 • B1

Art. 10.

Op de Duffelshoek van huisnummer 3 tot aan het kruispunt met Holle Weg aan de kant van de (on)pare nummers geldt fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A moeten het enkelrichtings- fietspad volgen, voor zover het in de door hen gevolgde rijrichting is gesignaleerd; het fietspad mag niet worden gevolgd door bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • D7
 • M7

Art. 11.

Op Duffelshoek, vanaf huisnummer 46 tot huisnummer 102 geldt de fietszone wordt afgebakend. Het begin van de fietszone wordt aangeduid; ook het einde van de fietszone wordt aangeduid.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • F111
 • F113