Terug
Gepubliceerd op 30/09/2021

Besluit  Gemeenteraad

ma 20/09/2021 - 20:00

Uniform gemeentelijk politiereglement, Politiezone HEKLA - Goedkeuring

Aanwezig: Peter Lambrechts, Voorzitter
Bart Seldeslachts, Burgemeester
Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Karel Van Elshocht, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Sophie Baeckelmans, Ronny Roofthooft, Marion De Bock, Mia Wauters, Peter Van Eyndhoven, Yvonne De Ridder, Guido Daelemans, Walter Claes, Fons Francken, Luc Blommaerts, Begga Van linden, Marc Van den Brande, Felicia Van Thuyne, Veerle Van Dyck, Wim Annaert, Joost Fillet, Nele Van der Spiegel, Raadsleden
Luc Dom, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Marjan De Nayer, Raadslid
Afwezig: Eric Van den Eynde, Raadslid
Feiten en context

Het huidige uniform gemaakte politiereglement dateert van 2018 en dient te worden geactualiseerd en aangepast aan de evolutie en de noden van de maatschappij. Er is immers een verschuiving van criminele activiteiten op til van de stad Antwerpen naar de randgemeenten en om deze activiteiten proactief te kunnen aanpakken moet er onder meer bestuurlijk handhaving worden ingevoerd, regelgeving rond oneigenlijk gebruik en bezit van lachgas en motorclubs. Daarnaast was het opportuun om nog een aantal andere kleinere aanpassingen door te voeren.

Ter voorbereiding hiervan werd het politiereglement uitgebreid besproken in een werkgroep bestaande uit politie, de sanctionerend ambtenaar en de algemeen directeurs van de HEKLA gemeenten. De HEKLA gemeenten hebben ervoor gekozen om een uitgebreid reglement op te maken en de tekst die nu voorligt is het resultaat van deze besprekingen.

Het streefdoel is om vanaf 1 oktober 2021 van start te kunnen gaan met dit nieuwe politiereglement. Na principiële goedkeuring door het college werd het politiereglement voor advies voorgelegd aan de jeugdraad. Het voorstel van politiereglement met het advies van de jeugdraad werd vervolgens ter kennisname voorgelegd aan de commissie ondersteuning en wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Juridische Grond(en)
 • Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, verder nieuwe GAS-wet genoemd en de uitvoeringsbesluiten;
 • Nieuwe Gemeentewet artikels 119 en 119bis, 123, 134sexies en artikel 135§2;
 • KB van 7 januari 2001 tot wijziging van KB 30 augustus 2013 betreffende de vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de ambtenaar en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van gemeentelijke administratieve sancties;
 • Wet van 19 juli 2013 tot wijziging van de Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade;
 • KB van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de GAS;
 • Decreet van 21 december 2007 tot aanvulling van het Decreet van 5 april 1 995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI "toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen";
 • De uitvoeringsbesluiten van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
 • De omzendbrief N. COL 1/2006 -versie 30.01.2014 herzien op 2.07.2014 betreffende de GAS, houdende de opmerkingen en richtlijnen inzake de nieuwe GAS-wet van het College van Procureurs-Generaals bij de Hoven van Beroep;
 • De artikels 285-287 van het decreet lokaal bestuur.
Inspraak en advies

Advies jeugdraad

Financiële weerslag - BBC

Niet van toepassing

Publieke stemming
Aanwezig: Peter Lambrechts, Bart Seldeslachts, Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Karel Van Elshocht, Cindy Vanbaeden, Sophie Baeckelmans, Ronny Roofthooft, Marion De Bock, Mia Wauters, Peter Van Eyndhoven, Yvonne De Ridder, Guido Daelemans, Walter Claes, Fons Francken, Luc Blommaerts, Begga Van linden, Marc Van den Brande, Felicia Van Thuyne, Veerle Van Dyck, Wim Annaert, Joost Fillet, Nele Van der Spiegel, Luc Dom
Voorstanders: Peter Lambrechts, Bart Seldeslachts, Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Karel Van Elshocht, Cindy Vanbaeden, Sophie Baeckelmans, Ronny Roofthooft, Marion De Bock, Mia Wauters, Peter Van Eyndhoven, Yvonne De Ridder, Guido Daelemans, Veerle Van Dyck, Wim Annaert, Joost Fillet, Nele Van der Spiegel
Onthouders: Walter Claes, Fons Francken, Luc Blommaerts, Begga Van linden, Marc Van den Brande, Felicia Van Thuyne
Resultaat: Met 19 stemmen voor, 6 onthoudingen
Besluit

Artikel 1.

De gemeenteraad keurt het nieuwe aangepaste uniform gemeentelijk politiereglement (versie 20210903) goed en vervangt het voorgaande.

De gemeenteraad keurt de politieverordening houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen goed.

Art. 2.

Het aangepaste reglement treedt in werking op 1 oktober 2021.

Art. 3.

De gemeenteraad besluit het reglement bekend te maken overeenkomstig de artikelen 285-287 van het decreet lokaal bestuur en een afschrift van het aangepaste gemeentelijk politiereglement te zenden aan:

 • Parket van de procureur des Konings, afdeling politiezaken, Bolivarplaats 20 bus 3, 2000 Antwerpen
 • Politierechtbank, Griffie, Bolivarplaats 20 bus 3, 2000 Antwerpen
 • Rechtbank van eerste aanleg, Griffie, Bolivarplaats 20 bus 1, 2000 Antwerpen
 • Deputatie van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
 • Igean, milieu & veiligheid, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem.

Art. 4.

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere praktische uitvoering van dit besluit.