Terug
Gepubliceerd op 28/07/2022

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 25/07/2022 - 09:00

Aanvullend verkeersreglement betreffende rotonde Pauwhoevestraat/Duffelsesteenweg - Goedkeuring

Aanwezig: Luc Abrams, Plaatsvervangend Burgemeester-voorzitter
Bart Seldeslachts, Burgemeester
Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Karel Van Elshocht, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Kizzy Rombaut, Waarnemend algemeen directeur
Verontschuldigd: Luc Dom, Algemeen directeur

Het college keurt het aanvullend verkeersreglement betreffende de rotonde Pauwhoevestraat/Duffelsesteenweg goed.

Feiten en context

Na verschillende meldingen betreft de verkeersveiligheid ter hoogte van de rotonde Duffelsesteenweg/Pauwhoevestraat en meer in het bijzonder de gevaren voor de zachte weggebruiker die in twee richtingen rijdt over het fietspad op de Duffelsesteenweg. Hierbij worden zij niet of te laat opgemerkt door gemotoriseerde voertuigen die uit de Pauwhoevestraat komen en vooral naar links kijken bij het op rijden van de rotonde. Hierbij verliezen ze de fietsers die van rechts komen uit het oog.

In bijlage kan je ook een overzicht terug vinden van de ongevallen en de oorzaak ervan van de laatste jaren.

In afwachting van een volledige heraanleg van de Duffelsesteenweg is het nodig om de verkeersveiligheid te verbeteren op korte termijn.

Tijdens de verkeerscel werd geadviseerd door Politie, TD, dienst mobiliteit en schepen van mobiliteit om een STOP bord met bijhorende witte stopstreep te plaatsen.

Ook is het best dat het "STOP" bord op een aparte verkeerspaal wordt geplaatst zodat deze beter opvalt.

Bevoegdheid

Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

Juridische grond(en)
 • de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968
 • het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
 • het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
 • het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
 • het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
 • de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009
 • de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988
 • het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
Inspraak en advies

Advies van verkeerscel met aanwezigheid van Politie, TD, dienst mobiliteit en schepen van Mobiliteit.

Besluit

Artikel 1.

Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven: Niet van toepassing.

Art. 2.

Op de Pauwhoevestraat ter hoogte van de rotonde met de Duffelsesteenweg wordt volgende maatregel ingevoerd:

 • de bestuurders moeten stoppen en voorrang verlenen.
 • fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen rijden in de twee rijrichtingen op de dwarslopende openbare weg die men gaat oprijden.

Dit wordt gesignaleerd door:

 • verkeersborden B5
 • de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M10
 • een dikke witte 'stop' lijn over de rechtse helft van rijweg

Art. 3.

Op de Pauwhoevestraat wordt het voorrangsbord B1 verwijderd.

De einde zone borden max 50km/h en +3.5 ton in de Pauwhoevestraat worden op een aparte paal geplaatst.

Art. 4.

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Departement MOW.