Terug
Gepubliceerd op 11/03/2024

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 11/03/2024 - 09:00

Aanvullend reglement betreffende Ferdinand Maesstraat - Goedkeuring

Aanwezig: Bart Seldeslachts, Burgemeester-voorzitter
Luc Abrams, Wim Claes, Willem Wevers, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Kizzy Rombaut, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Marleen Van den Eynde, Sophie Baeckelmans, Schepenen

Het college besluit het aanvullend reglement voor de Ferdinand Maesstraat goed te keuren.

Feiten en context
 • Het aanvullend reglement bevat alle maatregelen met verordend karakter voor de Ferdinand Maesstraat
 • Ferdinand Maesstraat maakt deel uit van een ruimere zone bebouwde kom die beschreven is in het aanvullend reglement met betrekking tot de afbakening bebouwde kom dd. 30/08/2021
 • Ferdinand Maesstraat maakt deel uit van een ruimere zone 30 die beschreven is in het aanvullend reglement met betrekking tot de zone 30 dd. 31/05/2021
 • Ferdinand Maesstraat maakt deel uit van een ruimere zone 3.5t die beschreven is in het aanvullend reglement met betrekking tot de zone 3.5t dd. 19/02/2024
 • De voorgestelde maatregel omvat de aanleg van een oversteek voor fietsers van en naar het dubbelzijdige fietspad ter hoogte van Ferdinand Maesstraat 20 met 2 fietssuggestiestroken om de fietser veilig naar de rijbaan te begeleiden.
Bevoegdheid
 • Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Art. 56
 • Het decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
 • Het gemeenteraadsbesluit van 17 juni 2019, houdende de delegatie van de bevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer
Juridische grond(en)
 • Nieuwe gemeentewet (KB 24/06/1988)
 • decreet over het lokaal bestuur van 22/12/2017
 • wet betreffende de politie over het wegverkeer (wegverkeerswet - Wet van 16 maart 1968)
 • wegcode - Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
 • code van de wegbeheerder - ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens

specifiek voor aanvullende reglementen op het wegverkeer (= politieverordeningen m.b.t. het wegverkeer voor wat betreft permanente of periodieke verkeerssituaties)

 • decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens (16 mei 2008)
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens van 23 januari 2009
 • Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer
Inspraak en advies
 • schepen van mobiliteit: Willem Wevers
 • politie HEKLA: Chloe Broes en Elise Vivijs
 • dienst mobiliteit: Steven Verdren
 • technische dienst: Bart De Hert
Besluit

Artikel 1.

Het bestaande aanvullend reglement betreffende Ferdinand Maesstraat dd. 19/02/2024 wordt opgeheven.

Art. 2.

Op de Ferdinand Maesstraat van huisnummer 142 tot huisnummer 154 en van huisnummer 211 tot huisnummer 215 geldt: het is iedere bestuurder verboden de doorlopende streep te overschrijden, alsook links van de streep te rijden wanneer deze de twee rijrichtingen scheidt.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • WM72.2

Art. 3.

Op de Ferdinand Maesstraat van huisnummer 120 tot huisnummer 140 en van huisnummer 162 tot huisnummer 211 geldt: het is iedere bestuurder verboden de onderbroken streep te overschrijden, behalve om in te halen, om links af te slaan, om te keren of om van rijstrook te veranderen.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • WM72.3

Art. 4.

Op de Ferdinand Maesstraat ter hoogte van het kruispunt met Prosper de Vochtlaan, het kruispunt met Jan Baptist Francissstraat, het kruispunt met Oude Waarloossteenweg, en het kruispunt met Beekboshoek geldt fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A moeten het fietspad volgen voor zover het rechts in hun rijrichting ligt.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • WM74

Art. 5.

Op de Ferdinand Maesstraat ter hoogte van huisnummer 29 tot huisnummer 33, ter hoogte van huisnummer 52, van huisnummer 66 tot huisnummer 72 en van huisnummer 47 tot huisnummer 59 geldt: het parkeren op de rijbaan is verboden.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • WM75.1.2

Art. 6.

Op de Ferdinand Maesstraat ter hoogte van huisnummer 16, 32, 53, 83, 95, 132 en de oude spoorwegberm geldt: voetgangers moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:
 • WM76.3

Art. 7.

Op de Ferdinand Maesstraat ter hoogte van huisnummer 11, 108 geldt: fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • WM76.4

Art. 8.

Op de Ferdinand Maesstraat ter hoogte van de Sint-Michielsschool, huisnummer 11, huisnummer 33 en aan de overzijde van huisnummer 122 tot 138 geldt: voertuigen moeten parkeren binnen de afgebakende plaatsen.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • WM77.5

Art. 9.

Op de Ferdinand Maesstraat vanaf het kruispunt met de Prosper de Vochtlaan tot het kruispunt met de Beekboshoek in beide richtingen geldt: de bestuurders hebben voorrang.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • B15

Art. 10.

Op de Ferdinand Maesstraat, vanaf het huisnummer 166 tot het huisnummer 215 geldt het is verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 50 km/u.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • C43

Art. 11.

Op de Ferdinand Maesstraat ter hoogte van huisnummer 150 de bestuurders zijn verplicht de hindernis langs rechts voorbij te rijden.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • D1

Art. 12.

Op de Ferdinand Maesstraat van het kruispunt met de N1 tot huisnummer 20 aan de kant van de even huisnummers en van huisnummer 108 tot huisnummer 215 aan de kant van de pare huisnummers geldt: fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A moeten het dubbelrichtings-fietspad volgen, voor zover het in de door hen gevolgde rijrichting is gesignaleerd.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • D7

Art. 13.

Op de Ferdinand Maesstraat van Kerkelei 1 - 1A tot Ferdinand Maesstraat 96 geldt: het parkeren is verboden; het begin en einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • E1
 • GXa
 • GXb

Art. 14.

Op de Ferdinand Maesstraat ter hoogte van huisnummer 86a-90B geldt het parkeren is toegelaten; het begin en einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • E9a
 • GXa
 • GXb

Art. 15.

Op de Ferdinand Maesstraat ter hoogte van huisnummer 33 en aan de overzijde van huisnummer 122 geldt: het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap. het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • E9a
 • GXc
Art.   16.

Op de Ferdinand Maesstraat ter hoogte van Dagwerking Pegode geldt de bestuurders moeten de lichten van de driekleurige verkeerslichten naleven.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • VL61.1

Art. 17.

Op de Ferdinand Maesstraat ter hoogte van Dagwerking Pegode geldt de voetgangers moeten de lichten van de tweekleurige voetgangerslichten naleven.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • VL63.1