Terug
Gepubliceerd op 31/08/2022

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 22/08/2022 - 09:00

Algemeen aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - parkeerplaats voorbehouden aan personen met een handicap ter hoogte van de Infanterielaan 1 - Goedkeuring

Aanwezig: Bart Seldeslachts, Burgemeester-voorzitter
Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Karel Van Elshocht, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Kizzy Rombaut, Waarnemend algemeen directeur
Verontschuldigd: Luc Dom, Algemeen directeur

Het college geeft goedkeuring voor de realisatie van 1 parkeerplaats voorbehouden aan personen met een handicap ter hoogte van de Infanterielaan 1.

Feiten en context

Na aanleiding van een aanvraag via het OCMW van XXXX wonende te Infanterielaan nr 1 bus 002 werd aan de wijkagent advies gevraagd om een parkeerplaats voor gehandicapten te realiseren.

Aanvrager voldoet aan de nodige voorwaarden om een parkeerplaats aan te vragen.

Juridische grond(en)
  • Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988
  • Decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017
  • De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968
  • Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
  • Het koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglementen op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg
  • Het Ministrieel Besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmeting en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
  • Latere wijzigingen van bovenstaande wette, decreten en besluiten
  • Het bestluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
  • De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009
Inspraak en advies
  • Politie HEKLA: Luc Goos
Besluit

Artikel 1.

Het college van burgemeester en schepenen besluit het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen te wijzigen.

Art. 2.

2.1 Het college geeft de goedkeuring voor de realisatie van 1 extra parkeerplaats voorbehouden aan personen met een handicap ter hoogte van Infanterielaan 1.

2.2 Deze maatregel wordt ter kennis gebracht d.m.v. verkeersbord E9a met bijhorend pictogram en parkeervak.