Terug
Gepubliceerd op 19/07/2022

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 18/07/2022 - 09:00

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - 1 extra parkeerplaats voorbehouden aan personen met een handicap in de Volderij - Goedkeuring

Aanwezig: Bart Seldeslachts, Burgemeester-voorzitter
Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Karel Van Elshocht, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Kizzy Rombaut, Waarnemend algemeen directeur
Verontschuldigd: Willem Wevers, Schepenen
Luc Dom, Algemeen directeur

Het college geeft de goedkeuring voor de realisatie van 1 extra mindervalide parkeerplaats voorbehouden aan personen met een handicap in de Volderij.

Feiten en context

Vraag van de heer XXXX voor het aanleggen van een mindervalide parkeerplaats ter hoogte van zijn woonplaats, Volderij 29.

In dezelfde straat was reeds een mindervalide plaats ter hoogte van nummer 31 sinds aanvraag van bewoner september 2016.

Na enkele waarnemingen ter plaatse en controle met de dienst burger, stellen we vast dat betreffende bewoner er nog steeds woont en van de toenmalig aangevraagde plaats nog steeds dagelijks gebruik maakt.

Voor deze aanvraag is er een tweede parkeerplaats ter beschikking tussen de twee plantvakken.

De aanvrager voldoet volledig aan de vereisten. Alle vereiste documenten in bijlage.

Aanvraag werd ook voor advies voorgelegd aan de wijkpolitie Hekla.

Bevoegdheid

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Art. 56

Juridische grond(en)
  • Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988
  • Decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017
  • De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968
  • Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
  • Het koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglementen op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg
  • Het Ministrieel Besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmeting en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
  • Latere wijzigingen van bovenstaande wette, decreten en besluiten
  • Het bestluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
  • De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009
Inspraak en advies

Advies Politie HEKLA:

Chloe Broes, Sys Caroline, Steven Van Herck

Deze persoon komt inderdaad in aanmerking voor een mindervalide plaats. Wij zijn ons bewust van het feit dat de parkeerdruk daar redelijk hoog is. Mocht er nog een plaats beschikbaar zijn daar dan hebben wij geen bezwaar om dit positief te adviseren. Er zal wel aan betrokkene duidelijk moeten gemaakt worden dat deze plaats door andere mensen, die houder zijn van de speciale kaart,  kunnen en mogen gebruikt worden.

Advies dienst mobiliteit:

Aanvraag voldoet volledig aan de voorwaarden. Onafhankelijk van de bestaande parkeerdruk is de aanvraag gerechtvaardigd.

Tweede mindervalide parkeerplaats aan te leggen voor de reeds bestaande ter hoogte van nummer 31.

Besluit

Artikel 1.

Het college van burgemeester en schepenen besluit het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen te wijzigen.

Art. 2.

2.1 Het college geeft de goedkeuring voor de realisatie van 1 extra parkeerplaats voorbehouden aan personen met een handicap in de Volderij ter hoogte van nummer 31 in combinatie met de andere parkeerplaats voor minder valide afgeleverd in september 2016.

2.2 Deze maatregel wordt ter kennis gebracht d.m.v. verkeersbord E9a met bijhorend pictogram en parkeervak.