Terug
Gepubliceerd op 24/02/2022

Besluit  Gemeenteraad

ma 21/02/2022 - 20:00

Retributiereglement begraafplaats - Goedkeuring

Aanwezig: Peter Lambrechts, Voorzitter
Bart Seldeslachts, Burgemeester
Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Karel Van Elshocht, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Sophie Baeckelmans, Ronny Roofthooft, Marion De Bock, Mia Wauters, Anja Poortmans, Yvonne De Ridder, Guido Daelemans, Walter Claes, Luc Blommaerts, Begga Van linden, Marc Van den Brande, Eric Van den Eynde, Felicia Van Thuyne, Veerle Van Dyck, Wim Annaert, Joost Fillet, Marjan De Nayer, Nele Van der Spiegel, Raadsleden
Kizzy Rombaut, Plaatsvervangend algemeen directeur
Verontschuldigd: Fons Francken, Raadsleden
Luc Dom, Algemeen directeur
Feiten en context

Het huidige retributiereglement vraagt voor vernieuwing van de prijzen.

De gemeenteraad wordt voorgesteld om het belastingreglement ontgravingen in te trekken op datum van de goedkeuring van het nieuwe retributiereglement.

Bevoegdheid

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017:

Art. 56 § 1. Het college van burgemeester en schepenen bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad voor.

Art. 40 § 3. De gemeenteraad stelt de reglementen vast.

Juridische Grond(en)
  • Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure voor provincie- en gemeentebelastingen.
  • Artikel 186 en 187 van het Gemeentedecreet:
  • De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop ze werden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden.
  • De reglementen en verordeningen, bedoeld in artikel 186, treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.
  • De bekendmaking en de datum van bekendmaking van deze reglementen en verordeningen moeten blijken uit de aantekening in een speciaal register, dat bijgehouden wordt op de wijze, bepaald door de Vlaamse Regering.
  • Retributiereglement goedgekeurd op de gemeenteraad van 18 juni 2007.
Publieke stemming
Aanwezig: Peter Lambrechts, Bart Seldeslachts, Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Karel Van Elshocht, Cindy Vanbaeden, Sophie Baeckelmans, Ronny Roofthooft, Marion De Bock, Mia Wauters, Anja Poortmans, Yvonne De Ridder, Guido Daelemans, Walter Claes, Luc Blommaerts, Begga Van linden, Marc Van den Brande, Eric Van den Eynde, Felicia Van Thuyne, Veerle Van Dyck, Wim Annaert, Joost Fillet, Marjan De Nayer, Nele Van der Spiegel, Kizzy Rombaut
Voorstanders: Peter Lambrechts, Bart Seldeslachts, Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Karel Van Elshocht, Cindy Vanbaeden, Sophie Baeckelmans, Ronny Roofthooft, Marion De Bock, Mia Wauters, Anja Poortmans, Yvonne De Ridder, Guido Daelemans
Onthouders: Walter Claes, Luc Blommaerts, Begga Van linden, Marc Van den Brande, Eric Van den Eynde, Felicia Van Thuyne, Veerle Van Dyck, Wim Annaert, Joost Fillet, Marjan De Nayer, Nele Van der Spiegel
Resultaat: Met 15 stemmen voor, 11 onthoudingen
Besluit

Artikel 1.

Het huidige belastingreglement ontgravingen wordt ingetrokken op datum van de goedkeuring van het nieuwe retributiereglement.

Art. 2.

Met ingang van 1 maart 2022 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie geheven voor het verlenen van concessies op de begraafplaats, gravures en ontgravingen.

Art. 3.

De retributie is verschuldigd door de aanvrager.

Art. 4.

Het tarief van de retributie wordt als volgt vastgesteld:
§1. Aanvang van een geconcedeerde grond:

Grondconcessie 20 jaar 30 jaar

1 persoon

600 900
2 personen boven elkaar 800 1200
2 personen naast elkaar 1200 1800
3 personen boven elkaar 1000 1500
3 personen, 2 naast elkaar en 1 erboven 1400 2100
3 personen naast elkaar 1800 2700
4 personen, 2 naast elkaar en 2 erboven 1600 2400

§2. Aanvang van een geconcedeerde columbariumnis:

Columbariumconcessie 20 jaar 30 jaar
1 persoon 500 750
2 personen 700 1050

§3. Aanvang van een geconcedeerd urnenveld:

Urnenveldconcessie 20 jaar 30 jaar
1 persoon 500 750
2 personen 700 1050

§4. Verlenging van een bestaande grondconcessie:

Grondconcessie 10 jaar 20 jaar 30 jaar
1 persoon 300 600 900
2 personen boven elkaar 400 800 1200
2 personen naast elkaar 600 1200 1800
3 personen boven elkaar 500 1000 1500
3 personen, 2 naast elkaar en 1 erboven 700 1400 2100
3 personen naast elkaar 900 1800 2700
4 personen, 2 naast elkaar en 2 erboven 800 1600 2400

§5. Verlenging van een bestaande columbariumconcessie:

Columbariumconcessie 10 jaar 20 jaar 30 jaar
1 persoon

250

500 750
2 personen 350 700 1050

§6. Verlenging van een bestaande urnenveldconcessie:

Urnenveldconcessie 10 jaar 20 jaar 30 jaar
1 persoon 250 500 750
2 personen 350 700 1050

§7. Ontgravingen:

Ontgraving kist tijdens de looptijd van de concessie   800
Ontgraving kist bij afloop van de concessie   800
Ontgraving urne tijdens de looptijd van de concessie   400
Ontgraving urne bij afloop van de concessie    50

§8. Naamplaten:

De gravure voor een columbarium of een urnenveld wordt slecht aangerekend wanneer de aanvrager niet kiest voor een concessie.

Columbarium   175
Urnenveld    200
Naamplaatje gedenkzuil strooiweide    35

Art. 5.

§1. De in artikel 4 vermelde tarieven zijn slechts van toepassing voor personen die op het moment van overlijden, ingeschreven zijn in het bevolkingsregister,
      het vreemdelingen- of wachtregister van Kontich of personen die gedurende minimaal 25 jaar in Kontich gewoond hebben.

§2. EU-ambtenaren die als gevolg van hun persoonlijk statuut vrijgesteld zijn van inschrijving in de gemeentelijke bevolkings- of vreemdelingenregisters en die werkelijk
      in de gemeente verblijven, worden gelijkgesteld met de personen die wel zijn ingeschreven in de vernoemde registers.

§3. Wanneer overleden personen niet vallen onder de in artikel 5 §1 en §2 gestelde voorwaarden, wordt er een taks van 500 euro bij de prijs geteld, zowel voor de
      aanvang van een concessie als bij een verlenging.

§4. Wanneer overleden personen niet vallen onder de in artikel 5 §1 en §2 gestelde voorwaarden en zij kiezen voor een asuitstrooiing, wordt er 75 euro aangerekend.

§5. Voor de specifieke graven (eeuwigdurenden, kindergraven en graven van oudstrijders) verwijzen we naar het politie- en huishoudelijk reglement van de
      gemeentelijk begraafplaats.