Terug
Gepubliceerd op 09/09/2021

Besluit  Vast Bureau

ma 07/06/2021 - 11:00

Aanpassing rechtspositieregeling artikel 60§7 Zora werkt - Goedkeuring

Aanwezig: Bart Seldeslachts, Burgemeester-voorzitter
Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Karel Van Elshocht, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Luc Dom, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Luc Abrams, Schepen
Feiten en context

Titel 2.2  p.7:

Wijziging:

Wanneer de werknemer art. 60§7 voldoende arbeidsdagen of gelijkgestelden gepresteerd heeft om het recht op sociale uitkeringen te openen, dan wordt de arbeidsovereenkomst schriftelijk opgezegd rekening houdend met de wettelijke opzegtermijnen opgenomen in de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978.

Naar:

De overeenkomst neemt van rechtswege een einde, zonder opzeggingstermijn of –vergoeding, op het ogenblik dat de werknemer de volledige sociale zekerheidsrechten opgebouwd heeft. Wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd vooraleer voldoende gewerkte dagen kunnen bewezen worden, dan gelden de opzegtermijnen voor arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur.

Titel 3  p. 9:

Toevoeging:

Zij ontvangen het loon dat overeenstemt met de geldelijke anciënniteit. Deze bestaat uit het aantal dienstjaren dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het loon. De werknemer die geen recht heeft op het meerekenen van vroegere diensten, ontvangt het beginsalaris van de eerste salarisschaal.

Titel 3.1  p.9:

Verwijdering:

Een voorschotregeling kan individueel met de financieel directeur besproken worden.

Titel 3.2.3  p.9:

Toevoeging:

3.2.3 Vergoeding zondagwerk of werken op een feestdag

Als de werknemer art. 60§7 op zondag of tijdens een feestdag werkt, dan ontvangt deze zijn loon en een bijkomende verlofcompensatie van 100% van de gewerkte uren.

Titel 3.2.4  p.9:

Toevoeging:

3.2.4 Vergoeding nachtwerk

Als de werknemer art. 60§7 ’s nachts werkt, dan ontvangt deze zijn loon en een bijkomende verlofcompensatie van 25% van de gewerkte uren. Met nachtwerk wordt werken van 22.00 tot 06.00 uur bedoeld.

Titel 4.2.2   p.11:

Toevoeging:

/100%

Titel 4.2.2   p.11:

Verwijdering:

maar de speed pedelec niet.

Titel  4.2.3   p.11:

Toevoeging:

OF:

De werknemer art. 60§7 kan voor bijkomende sociale dienstverlening gedurende zijn tewerkstelling terecht bij de sociale dienst van het OCMW.

Titel  5.1  p.13:

Toevoeging:

De vakantie dient aangevraagd te worden bij de directe leidinggevende op de werkplek volgens de aanvraagprocedure van de werkplek.

Titel 5.5  p.16:

Wijziging:

7 werkdagen ten laste van het ziekenfonds

Naar:

12 werkdagen ten laste van het ziekenfonds

Titel  5.5   p.17:

Toevoeging:

Het omstandigheidsverlof dient opgenomen te worden binnen een maand volgend op de gebeurtenis die aanleiding geeft tot het omstandigheidsverlof. Hiervan kan enkel afgeweken worden op advies van de teamcoördinator ZORA Werkt.

Titel 5.7  p.17:

Wijziging:

beenmerg a rato van maximaal vier werkdagen per afname

Naar:

beenmerg a rato van de duur van de behandeling plus verplaatsing

Titel 5.7  p.17:

Toevoeging:

voor het volgen van sollicitatiebegeleiding met een halve dag tot maximum twee halve dagen per week gedurende de laatste maand van de tewerkstelling

Titel 5.7  p.18:

Toevoeging:

Andere redenen die aanleiding geven tot het opnemen van de dienstvrijstelling gebeurt steeds in overleg met en met uitdrukkelijke goedkeuring van de teamcoördinator ZORA Werkt

Bevoegdheid

Artikel 186 §1 en §2 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de raad voor maatschappelijk welzijn de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel vaststelt.

In de RMW van 17 juni 2019 werden deze bevoegdheden (organogram incl. formatie en rechtspositieregeling) gedelegeerd aan het VAB.

Juridische grond(en)

Besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 (en latere wijzigingen) houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Besluit

Enig artikel.

Het vast bureau keurt de rechtspositieregeling "Zora werkt" (zie bijlage) - voor medewerkers die aangesteld zijn via artikel 60§7 - goed.