Terug
Gepubliceerd op 30/01/2024

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 29/01/2024 - 09:00

Aanvullend reglement betreffende Boskapelweg - Goedkeuring

Aanwezig: Bart Seldeslachts, Burgemeester-voorzitter
Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Sophie Baeckelmans, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Kizzy Rombaut, Algemeen directeur
Afwezig: Luc Abrams, Schepen

Het college besluit het aanvullend reglement met betrekking tot het invoeren van een fietsstraat te Boskapelweg goed te keuren.

Feiten en context
 • Het aanvullend reglement bevat alle maatregelen met verordenend karakter voor Boskapelweg.
 • Boskapelweg maakt deel uit van een ruimere zone 30 die beschreven is in het aanvullend reglement met betrekking tot de zone 30 dd. 31/05/2021.
 • De nieuwe maatregel die bij dit besluit wordt genomen omvat de implementatie van een fietsstraat. Aanleiding is de vraag van bewoners om de Boskapelweg in te richten tot een fietsstraat, aangezien momenteel auto's regelmatig fietsers inhalen, wat vanwege de beperkte breedte van de Boskapelweg als onveilig wordt ervaren. Door deze straat als fietsstraat in te richten, wordt het inhalen van fietsers verboden.
 • De maatregel draagt ook bij tot het creëren van een veilige fietsverbinding richting de fietssnelweg F1.
Bevoegdheid
 • Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Art. 56
 • Het decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
 • Het gemeenteraadsbesluit van 17 juni 2019, houdende de delegatie van de bevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer
Juridische grond(en)
 • Nieuwe gemeentewet (KB 24/06/1988)
 • decreet over het lokaal bestuur van 22/12/2017
 • wet betreffende de politie over het wegverkeer (wegverkeerswet - Wet van 16 maart 1968)
 • wegcode - Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
 • code van de wegbeheerder - ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens

specifiek voor aanvullende reglementen op het wegverkeer (= politieverordeningen m.b.t. het wegverkeer voor wat betreft permanente of periodieke verkeerssituaties)

 • decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens (16 mei 2008)
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens van 23 januari 2009
 • Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer
Inspraak en advies
 • schepen van mobiliteit: Willem Wevers
 • dienst mobiliteit: Steven Verdren
Besluit

Artikel 1.

Op de Boskapelweg, vanaf de kruising met Duffelshoek tot de kruising met Langbosweg geldt de fietszone wordt afgebakend. Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • F111 met zonale geldigheid

Art. 2.

Op de Boskapelweg ter hoogte van de bocht richting Langbosweg geldt  bestuurders mogen niet rijden, stilstaan of parkeren op de markeringen van de verkeersgeleider of het verdrijvingsvlak. Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:
 • WM77.4

Art. 3.

Op Boskapelweg, vanaf het kruispunt Boskapelweg en Langbosweg tot aan de fietssnelweg Antwerpen-Mechelen (F1) geldt de weg wordt voorbehouden voor het verkeer van landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs. Het begin van de voorbehouden weg wordt aangeduid; ook het einde van de voorbehouden weg wordt aangeduid. Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • F99c

 • F101c