Terug
Gepubliceerd op 19/06/2023

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 12/06/2023 - 09:00

Algemeen aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - 1 extra parkeerplaats voorbehouden aan personen met een handicap ter hoogte van de Gallo-Romeinenlaan 17/2 - Goedkeuring

Aanwezig: Bart Seldeslachts, Burgemeester-voorzitter
Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Sophie Baeckelmans, Schepenen
Kizzy Rombaut, Waarnemend algemeen directeur
Verontschuldigd: Cindy Vanbaeden, Schepen

Het college geeft de goedkeuring voor de realisatie van 1 extra parkeerplaats voorbehouden aan personen met een handicap ter hoogte van de Gallo-Romeinenlaan 17/2.

Feiten en context

We kregen melding dat het gezin XXXX verhuisde naar de Gallo Romeinenlaan 17. Op hun vorig adres konden ze op basis van de handicap van een van de gezinsleden genieten van een parkeerplaats.

De Gallo-Romeinenlaan staat op de planning voor een volledige heraanleg. Op de nieuwe plannen zullen we nieuwe gehandicaptenparkeerplaatsen intekenen.

Bevoegdheid

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Art. 56

Juridische grond(en)
 • Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988
 • Decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017
 • De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968
 • Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
 • Het koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglementen op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg
 • Het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmeting en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
 • Latere wijzigingen van bovenstaande wette, decreten en besluiten
 • Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
 • De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009
Inspraak en advies
 • Politie HEKLA: Luc Goos
 • TD: Bart De Hert
 • Schepen van Mobiliteit: Willem Wevers
Besluit

Artikel 1.

Het college van burgemeester en schepenen besluit het aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de gemeentewegen te wijzigen.

Art. 2.

2.1 Het college geeft de goedkeuring voor de realisatie van 1 extra parkeerplaats voorbehouden aan personen met een handicap ter hoogte van de Gallo-Romeinenlaan 17/2.

2.2 Deze maatregel wordt ter kennis gebracht d.m.v. verkeersbord E9a met bijhorend pictogram en parkeervak.