Terug
Gepubliceerd op 01/06/2021

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 17/05/2021 - 09:00

Aanvullend verkeersreglement betreffende Ferdinand Maesstraat - Goedkeuring

Aanwezig: Bart Seldeslachts, Burgemeester-voorzitter
Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Karel Van Elshocht, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Luc Dom, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Willem Wevers, Schepen
Feiten en context

Er is momenteel geen oversteekplaats voorzien in de omgeving van Hesselpoelbos wat vaak tot onveilige verkeerssituaties leidt tussen gemotoriseerd verkeer enerzijds en wandelaars en fietsers anderzijds en waardoor dit opgenomen werd in dit aanvullend verkeersreglement.

Bevoegdheid

Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

Juridische grond(en)
 • de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;
 • het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
 • het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Inspraak en advies

Deze materie betreffende het ontbrekende zebrapad werd besproken op de verkeerscel d.d. 08/03/2021.

Besluit

Artikel 1.

Op de Ferdinand Maesstraat ter hoogte van huisnummer 16, 53, 81-83, 95, 136 en net voor het kruispunt met Beekboshoek geldt:
voetgangers moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.
Dit wordt gesignaleerd door:

 • wegmarkeringen overeenkomstig art.76.3 van de wegcode

Art. 2.

Op de Ferdinand Maesstraat ter hoogte van het kruispunt met de Beekboshoek geldt:
Op de Ferdinand Maesstraat ter hoogte van het kruispunt met de Gasthuisstraat geldt:
Op de Ferdinand Maesstraat ter hoogte van het kruispunt met de Jan Baptist Francisstraat geldt:
Op de Ferdinand Maesstraat ter hoogte van het kruispunt met de Prosper De Vochtlaan geldt:
de bestuurders hebben voorrang.
Dit wordt gesignaleerd door:

 • verkeersborden B15

Art. 3.

Op de Ferdinand Maesstraat van huisnummer 108 tot huisnummer 215 aan de kant van de pare huisnummers geldt:
fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A moeten het dubbelrichtings-fietspad volgen, voor zover het in de door hen gevolgde rijrichting is gesignaleerd.
Dit wordt gesignaleerd door:

 • verkeersborden D7

Art. 4.

Op de Ferdinand Maesstraat ter hoogte van huisnummer 160 geldt:
De bestuurders zijn verplicht de hindernis langs rechts voorbij te rijden.
Dit wordt gesignaleerd door:

 • verkeersborden D1

Art. 5.

Op de Ferdinand Maesstraat ter hoogte van de overkant van huisnummer 122-124 geldt:
op de Ferdinand Maesstraat ter hoogte van huisnummer 35 geldt:
het parkeren is toegelaten;
het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap.
Dit wordt gesignaleerd door:

 • verkeersborden E9a
 • de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId

Art. 6.

Op de Ferdinand Maesstraat van Kerkelei 1 - 1A tot Ferdinand Maesstraat 96 geldt:
het parkeren is verboden;
het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid;
het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:

 • verkeersborden E1
 • de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa

Art. 7.

Op de Ferdinand Maesstraat ter hoogte van huisnummer 88 geldt:
het parkeren is toegelaten;
het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid;
het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:

 • verkeersborden E9a
 • de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa

Art. 8.

Op de Ferdinand Maesstraat ter hoogte van huisnummer 18 geldt:
het parkeren is toegelaten;
het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:

 • verkeersborden E9a
 • de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa

Art. 9.

Op de Ferdinand Maesstraat ter hoogte van huisnummer 93 geldt:
fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.
Dit wordt gesignaleerd door:

 • wegmarkeringen overeenkomstig art.76.4 van de wegcode

Art. 10.

Op de Ferdinand Maesstraat van huisnummer 29 tot huisnummer 33 geldt:
Op de Ferdinand Maesstraat van huisnummer 66 tot huisnummer 72 geldt:
Op de Ferdinand Maesstraat ter hoogte van huisnummer 52 geldt:
Op de Ferdinand Maesstraat van huisnummer 47 tot huisnummer 59 geldt:
het parkeren op de rijbaan is verboden.
Dit wordt gesignaleerd door:

 • wegmarkeringen overeenkomstig art.75.1.2° van de wegcode

Art. 11.

Op de Ferdinand Maesstraat ter hoogte van Oude Baan tot aan Beekboshoek geldt:
Op de Ferdinand Maesstraat ter hoogte van Kerkelei geldt:
Op de Ferdinand Maesstraat ter hoogte van Ferdinand Maesstraat 100 - 108a geldt:
Op de Ferdinand Maesstraat ter hoogte van Prosper de Vochtlaan geldt:
Op de Ferdinand Maesstraat ter hoogte van Jan Baptist Francisstraat geldt:
de bestuurders moeten het verkeersplateau dubbel voorzichtig en met matige snelheid naderen, zodat zij erover rijden met een snelheid die niet meer bedraagt dan 30 km per uur.
Dit wordt gesignaleerd door:

 • een plateau

Art. 12.

Op de Ferdinand Maesstraat ter hoogte van de kruispunten met de aanliggende wegen en dit tussen Prosper De Vochtlaan enerzijds, en Oude Waarloossteenweg anderzijds , geldt:
fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A moeten het fietspad volgen voor zover het rechts in hun rijrichting ligt.
Dit wordt gesignaleerd door:

 • wegmarkeringen overeenkomstig art.74 van de wegcode

Art. 13.

Op de Ferdinand Maesstraat van het kruispunt met de Beekboshoek tot huisnummer 166 geldt:
op de Ferdinand Maesstraat van het kruispunt met P. De Vochtlaan tot huisnummer 120 geldt:
het is iedere bestuurder verboden de onderbroken streep te overschrijden, behalve om in te halen, om links af te slaan, om te keren of om van rijstrook te veranderen.
Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art.72.3 van de wegcode

Art. 14.

Op de Ferdinand Maesstraat van huisnummer 158 tot het kruispunt met P.De Vochtlaan geldt:
Het is iedere bestuurder verboden de doorlopende streep te overschrijden, alsook links van de streep te rijden wanneer deze de twee rijrichtingen scheidt.
Dit wordt gesignaleerd door:

 • wegmarkeringen overeenkomstig art.72.2 van de wegcode

Art. 15.

Op de Ferdinand Maesstraat ter hoogte van huisnummer 11 geldt:
op de Ferdinand Maesstraat ter hoogte van de Sint-Michielsschool geldt:
op de Ferdinand Maesstraat van het kruispunt met P. De Vochtlaan tot huisnummer 120 geldt:
voertuigen moeten parkeren binnen de afgebakende plaatsen.
Dit wordt gesignaleerd door:

 • wegmarkeringen overeenkomstig art.77.5 van de wegcode

Art. 16.

Op de Ferdinand Maesstraat van huisnummer 4 tot huisnummer 18 geldt:
de denkbeeldige rand van de rijbaan wordt aangeduid. Het deel van de openbare weg dat gelegen is aan de andere kant van deze streep is voorbehouden voor het stilstaan en parkeren, behalve op autosnelwegen en autowegen.
Dit wordt gesignaleerd door:

 • wegmarkeringen overeenkomstig art.75.2 van de wegcode

Art. 17.

Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven:

Niet van toepassing.

Art. 18.

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.