Terug
Gepubliceerd op 16/06/2021

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 14/06/2021 - 09:00

Aanvullend verkeersreglement betreffende Meylweg - Goedkeuring

Aanwezig: Bart Seldeslachts, Burgemeester-voorzitter
Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Karel Van Elshocht, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Kizzy Rombaut, Plaatsvervangend algemeen directeur
Verontschuldigd: Luc Dom, Algemeen directeur
Feiten en context

Bewonersbrief is als bijlage toegevoegd.

Bevoegdheid

Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

Juridische grond(en)
  • de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;
  • het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
  • het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
  • het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
  • de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
  • het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Besluit

Artikel 1

Op de Meylweg ter hoogte van het kruispunt met de Ooststatiestraat geldt:
  de bestuurders moeten voorrang verlenen;
  de plaats waar de bestuurders, zo nodig, moeten stoppen om voorrang te verlenen, wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden B1
- wegmarkeringen overeenkomstig art.76.2 van de wegcode

Art. 2

Op de Meylweg van huisnummer 8 tot het kruispunt met de Ooststatiestraat aan de kant van de onpare huisnummers geldt:
  fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A moeten het fietspad volgen voor zover het rechts in hun rijrichting ligt.
Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art.74 van de wegcode

Art. 3

Op de Meylweg ter hoogte van de voetbalvelden geldt:
op de Meylweg ter hoogte van huisnummer 43 geldt:
  voetgangers moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.
Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art.76.3 van de wegcode

Art. 4

Op de Meylweg vanaf het kruispunt met Dennenlaan (Hove) in de richting van Ooststatiestraat geldt:
  de toegang is verboden voor bestuurders van voertuigen gebruikt voor het vervoer van zaken;
  de maatregel geldt alleen voor de bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 7,5 ton.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C23
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIIa

Art.5

Op de Meylweg van het kruispunt met Beeklaan tot het kruispunt met Eikenstraat in beide richtingen geldt:
  de fietsstraat wordt afgebakend. Het begin van de fietsstraat wordt aangeduid ;
  ook het einde van de fietsstraat wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden F111
- verkeersborden F113

Art. 6

Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven:

Niet van toepassing.

Art.7

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.