Terug
Gepubliceerd op 14/03/2023

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 13/03/2023 - 09:00

Aanvullend reglement betreffende Infanterielaan - Goedkeuring

Aanwezig: Bart Seldeslachts, Burgemeester-voorzitter
Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Sophie Baeckelmans, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Kizzy Rombaut, Waarnemend algemeen directeur

Het college keurt het aanvullend verkeersreglement betreffende de Infanterielaan goed.

Feiten en context

Aanleiding is de aanvraag van een elektrische laadpaal ter hoogte van Hoge Infanterielaan 31.

Bevoegdheid
 • Decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de bekostiging van de verkeerstekens (15 mei 2008)
 • GR 17/06/2019. besluit houdende de delegatie van de bevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer
Juridische grond(en)
 • nieuwe gemeentewet (KB 24/06/1988)
 • decreet over het lokaal bestuur van 22/12/2017
 • wet betreffende de politie over het wegverkeer (wegverkeerswet - Wet van 16 maart 1968)
 • wegcode - Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
 • code van de wegbeheerder - ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens
 • omzendbrief van 3 april 2001 betreffende het voorbehouden van parkeerplaatsen voor personen met een handicap

specifiek voor aanvullende reglementen op het wegverkeer (= politieverordeningen m.b.t. het wegverkeer voor wat betreft permanente of periodieke verkeerssituaties)

 • decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens (16 mei 2008)
 • besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens van 23 januari 2009
 • omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer
Besluit
Artikel  1.

Het voorgaand aanvullend reglement betreffende de Infanterielaan dd. 14.02.2022 wordt opgeheven.

Art.  2.

Op de Infanterielaan van nr. 1 tot nr. 48 geldt:

het (woon)erf wordt afgebakend. Het begin van het (woon)erf wordt aangeduid;
ook het einde van het (woon)erf wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden F12a
- verkeersborden F12b

Art.  3.

Op de Infanterielaan vanaf huisnummer 1 in de richting van huisnummer 48 geldt:
 verboden rijrichting voor iedere bestuurder;
 de maatregel geldt niet voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A.
In de tegenovergestelde richting geldt:
 toegelaten rijrichting op de openbare weg met eenrichtingsverkeer;
 fietsers en tweewielige bromfietsen klasse A mogen in beide richtingen rijden.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden C1
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M3
- verkeersborden F19
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M5

Art.  4.

Op de Infanterielaan ter hoogte van het kruispunt met de Lintsesteenweg geldt:
 de bestuurders moeten voorrang verlenen;
 fietsers rijden in de twee rijrichtingen op de dwarslopende openbare weg die men gaat oprijden.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden B1
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M9

Art.  5.

Op de Infanterielaan ter hoogte van het kruispunt met de Lintsesteenweg wordt er een fietszone ingevoerd. De regels van de fietsstraat zijn van toepassing.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • F111 met zonale geldigheid

Art.  6.

Op de Infanterielaan ter hoogte van het kruispunt met de Lintsesteenweg wordt de zone 30 afgebakend. Het begin van de zone 30 wordt aangeduid; ook het einde van de zone 30 wordt aangeduid.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • F4a

 • F4b

Art.  7.

Op de Infanterielaan ter hoogte van huisnummer 31 ( overkant van huisnummer 44 en 46 ) is een gehandicaptenparkeerplaats in de richting van Lintsesteenweg en geldt:
  het parkeren is toegelaten;
  het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap;
  het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E9a
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa

Art. 8.

Op de Infanterielaan ter hoogte van huisnummer 19  is er een gehandicaptenparkeerplaats en geldt:
  het parkeren is toegelaten;
  het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap;
  het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E9a
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xa

Art. 9.

Ter hoogte van Infanterielaan nr 31 is het parkeren toegelaten voorbehouden voor het elektrisch laden.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • E9a

 • GVIId aanvulling van de verkeersborden voor parkeren voorbehouden voor elektrisch laden.

Art. 10.

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.