Terug
Gepubliceerd op 31/03/2022

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 28/03/2022 - 09:00

Aanvullend verkeersreglement betreffende Volderij - Goedkeuring

Aanwezig: Bart Seldeslachts, Burgemeester-voorzitter
Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Karel Van Elshocht, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Kizzy Rombaut, Waarnemend algemeen directeur
Verontschuldigd: Luc Dom, Algemeen directeur

Het college keurt het aanvullend verkeersreglement betreffende de Volderij goed.

Feiten en context

Tijdens de verkeerscel van 15/9/2021 in aanwezigheid van Politie, TD, dienst mobiliteit en schepen van Mobiliteit werd geadviseerd om de enkelrichting over de ganse lengte van de lus te maken. In het collegepunt CBS/2021/2197 van 27/12/2021 werd het AAR goedgekeurd maar met BEV in de tegenovergestelde richting. Dit nieuwe besluit vervangt dan ook het vorige.

Bevoegdheid

Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

Juridische grond(en)
 • de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968
 • het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
 • het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
 • het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
 • het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
 • de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009
 • de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988
 • het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
Inspraak en advies

Verkeerscel met aanwezigheid van Politie, TD, dienst mobiliteit en schepen van Mobiliteit 14 maart 2022.

Besluit

Artikel. 1.

Het college van burgemeester en schepenen besluit het aanvullend verkeersreglement betreffende Volderij, dat goedgekeurd werd op 27 december 2022, in te trekken.

Art. 2.

Op de Volderij van T-punt Volderij 44 met 's Herenslei 21 tot eindpunt Volderij 2 in de richting van 's Herenslei 49 geldt:

verboden rijrichting voor iedere bestuurder;
de maatregel geldt niet voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A en speed pedelecs.

Op de Volderij vanaf van T punt Volderij 2 met 's Herenslei 49 oplopend naar eindpunt Volderij 44 in de richting van 's Herenslei 21 geldt:

toegelaten rijrichting op de openbare weg met eenrichtingsverkeer;
fietsers, bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A en speed pedelecs mogen in de twee richtingen rijden.

Dit wordt gesignaleerd door:

 • verkeersborden C1
 • de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M12
 • verkeersborden F19
 • de verkeersborden worden aangevuld met onderborden M18

Art. 3.

Op de Volderij ter hoogte van huisnummer 34 geldt:

het parkeren is toegelaten;
het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap;
het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid;
het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.

Dit wordt gesignaleerd door:

 • verkeersborden E9a
 • de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId
 • de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa