Terug
Gepubliceerd op 19/02/2024

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 19/02/2024 - 09:00

Aanvullend reglement betreffende Oude spoorwegberm tussen Drabstraat en Mechelsesteenweg - Goedkeuring

Aanwezig: Bart Seldeslachts, Burgemeester-voorzitter
Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Sophie Baeckelmans, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Kizzy Rombaut, Algemeen directeur
Afwezig: Willem Wevers, Schepen

Het college besluit het aanvullend reglement met betrekking tot het plaatsen van het verkeersbord F99a aan alle ingangen tot de Oude spoorwegberm goed te keuren.

Feiten en context

De voorgestelde maatregel omvat uitsluitend toegang tot de Oude spoorwegberm voor fietsers en voetgangers. Deze maatregel is het resultaat van het verzoek van enkele bewoners om bromfietsen niet langer toe te laten op het wandelpad doorheen de Oude spoorwegberm. Momenteel ervaren wandelaars onveilige situaties en ondervinden omwonenden geluidsoverlast door de aanwezigheid van bromfietsen die met aanzienlijke snelheid door de oude spoorwegberm rijden.

Bevoegdheid
 • Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Art. 56
 • Het decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
 • Het gemeenteraadsbesluit van 17 juni 2019, houdende de delegatie van de bevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer
Juridische grond(en)
 • Nieuwe gemeentewet (KB 24/06/1988)
 • decreet over het lokaal bestuur van 22/12/2017
 • wet betreffende de politie over het wegverkeer (wegverkeerswet - Wet van 16 maart 1968)
 • wegcode - Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
 • code van de wegbeheerder - ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens

specifiek voor aanvullende reglementen op het wegverkeer (= politieverordeningen m.b.t. het wegverkeer voor wat betreft permanente of periodieke verkeerssituaties)

 • decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens (16 mei 2008)
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens van 23 januari 2009
 • Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer
Inspraak en advies
 • schepen van mobiliteit: Willem Wevers
 • dienst mobiliteit: Steven Verdren
 • technische dienst: Bart De Hert
Besluit

Artikel 1.

Het bestaande aanvullend reglement betreffende Oude spoorwegberm dd. 12/07/2021 wordt opgeheven.

Art. 2.

Op de Oude spoorwegberm, vanaf het kruispunt met Drabstraat tot het kruispunt met Kruisschanslei geldt de weg wordt voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs. Het begin van de voorbehouden weg wordt aangeduid; ook het einde van de voorbehouden weg wordt aangeduid. Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • F99a
 • F101a

Art. 3.

In het gebied begrensd door het kruispunt met Kruisschanslei tot aan Kruisschanslei nummer 101 geldt de toegang is verboden in beide richtingen, voor iedere bestuurder; de maatregel geldt niet voor fietsers en bestuurders van speed pedelecs. Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • C3 met zonale geldigheid
 • M11

Art. 4.

In Blauwgroen Parkspoor op de Oude spoorwegberm, vanaf het kruispunt met Reepkenslei tot de kruising met het fietspad van de Mechelsesteenweg geldt de weg wordt voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs. Het begin van de voorbehouden weg wordt aangeduid; ook het einde van de voorbehouden weg wordt aangeduid. Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • F99a
 • F101a