Terug
Gepubliceerd op 19/02/2024

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 19/02/2024 - 09:00

Aanvullend reglement betreffende Rubensstraat - Goedkeuring

Aanwezig: Bart Seldeslachts, Burgemeester-voorzitter
Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Sophie Baeckelmans, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Kizzy Rombaut, Algemeen directeur
Afwezig: Willem Wevers, Schepen

Het college besluit het aanvullend reglement Rubensstraat met betrekking tot het toevoegen van artikel 2, waarin wordt bepaald dat de parkeerplaatsen afgebakend zullen worden door middel van belijning tussen het kruispunt met de Drabstraat en het kruispunt met de Kongostraat goed te keuren.

Feiten en context
 • Het aanvullend reglement bevat alle maatregelen met verordend karakter voor de Rubensstraat

 • Rubensstraat maakt deel uit van een ruimere zone bebouwde kom die beschreven is in het aanvullend reglement met betrekking tot de bebouwde kom dd. 30/08/2021
 • Rubensstraat maakt deel uit van een ruimere zone 30 die beschreven is in het aanvullend reglement met betrekking tot de zone 30 dd. 31/05/2021
 • Rubensstraat maakt deel uit van een ruimere blauwe zone die beschreven is in het aanvullend reglement met betrekking tot de blauwe zone dd. 14/06/2021
 • Rubensstraat maakt deel uit van een ruimere zone 3.5t die beschreven is in het aanvullend reglement met betrekking tot de zone 3.5t dd. 19/02/2024
 • De nieuwe maatregel in dit besluit omvat het aanbrengen van afgebakende parkeerplaatsen door middel van belijning. Dit initiatief is genomen naar aanleiding van het verzoek van bewoners om de slecht zichtbare parkeervakken beter zichtbaar te maken.
Bevoegdheid
 • Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Art. 56
 • Het decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 17 juni 2019, houdende de delegatie van de bevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.
Juridische grond(en)
 • nieuwe gemeentewet (KB 24/06/1988)
 • decreet over het lokaal bestuur van 22/12/2017
 • wet betreffende de politie over het wegverkeer (wegverkeerswet - Wet van 16 maart 1968)
 • wegcode - Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
 • code van de wegbeheerder - ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens

specifiek voor aanvullende reglementen op het wegverkeer (= politieverordeningen m.b.t. het wegverkeer voor wat betreft permanente of periodieke verkeerssituaties)

 • decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens (16 mei 2008)
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens van 23 januari 2009
 • Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer
Inspraak en advies
 • schepen van mobiliteit: Willem Wevers
 • dienst mobiliteit: Steven Verdren
Besluit

Artikel 1.

Op de Rubensstraat ter hoogte van het kruispunt met de Sint-Martinusstraat geldt voetgangers moeten de oversteekplaats volgen om de rijbaan over te steken.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:
 • WM76.3

Art. 2.

Op de Rubensstraat, vanaf het kruispunt met Drabstraat tot het kruispunt met Kongostraat geldt voertuigen moeten parkeren binnen de afgebakende plaatsen.

Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • WM77.5

Art. 3.

Op de Rubensstraat ter hoogte van het kruispunt met de Drabstraat geldt  verboden rijrichting voor iedere bestuurder; de maatregel geldt niet voor fietsers, bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A en speed pedelecs.   Op de Rubensstraat ter hoogte van het kruispunt met de Kongostraat richting Drabstraat geldt  toegelaten rijrichting op de openbare weg met eenrichtingsverkeer; fietsers, bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A en speed pedelecs mogen in de twee richtingen rijden.Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:
 • C1
 • M12
 • F19
 • M18

Art. 4.

Op de Rubensstraat, vanaf het kruispunt met Drabstraat tot het kruispunt met Kongostraat geldt de toegang is verboden in beide richtingen, voor iedere bestuurder; de maatregel geldt niet voor plaatselijk verkeer.Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:
 • C3
 • GIV

Art. 5.

Op de Rubensstraat ter hoogte van het kruispunt met de Kongostraat geldt:  het is verboden links af te slaan; de maatregel geldt niet voor fietsers, bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A en speed pedelecs.Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:
 • C31a
 • M12

Art. 6.

Op de Rubensstraat, vanaf huisnummer 76 tot aan het kruispunt met de Kongostraat geldt  het parkeren is verboden; het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:
 • E1
 • GXa

Art. 7.

Op de Rubensstraat, vanaf het kruispunt met Drabstraat tot het kruispunt met Kruisstraat geldt  het is verplicht te parkeren op de berm of op het trottoir; het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:
 • E9e
 • GXa

Art. 8.

Op de Rubensstraat ter hoogte van huisnummer 77, huisnummer 49 en huisnummer 47 geldt het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap. het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.Dit wordt aangeduid door verkeerstekens:

 • E9a met GVIId
 • GXb