Terug
Gepubliceerd op 31/08/2022

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 01/08/2022 - 09:00

Aanvullend verkeersreglement betreffende voorrangsregeling Duffelshoek met Vitsenveld en Vijverlaan - Goedkeuring

Aanwezig: Luc Abrams, Plaatsvervangend Burgemeester-voorzitter
Bart Seldeslachts, Burgemeester
Wim Claes, Willem Wevers, Karel Van Elshocht, Schepenen
Luc Dom, Algemeen directeur
Elke Eggerickx, Plaatsvervangend algemeen directeur
Verontschuldigd: Marleen Van den Eynde, Cindy Vanbaeden, Schepenen

Het college keurt het aanvullend verkeersreglement betreffende de voorrangsregeling in de Duffelshoek met kruising in Vijverlaan en Vitsenveld goed.

Feiten en context

Na melding van een buurtbewoner uit de Vijverlaan waarbij de verkeersveiligheid en zichtbaarheid in vraag werd gesteld bij het oprijden van de Duffelshoek vanuit de Vijverlaan, werd de situatie van dichterbij bekeken ter verbetering van de verkeersveiligheid tijdens de verkeerscel in aanwezigheid van politie, dienst mobiliteit, technische dienst en schepen van mobiliteit.

Bevoegdheid

Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.

Juridische grond(en)
 • de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968
 • het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
 • het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald
 • het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
 • het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
 • de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009
 • de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988
 • het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
Inspraak en advies

Verkeerscel met aanwezigheid van Politie, Technische dienst, dienst mobiliteit en schepen van Mobiliteit

Besluit

Artikel 1.

Op Vitsenveld ter hoogte van het kruispunt met de Duffelshoek wordt volgende maatregel ingevoerd:

 • de bestuurders moeten voorrang verlenen.

Dit wordt gesignaleerd door:

 • verkeersborden B1
 • Voor het zebrapad wordt de voorrangsregeling extra geaccentueerd met haaietanden.

Art. 2.

Op de Duffelshoek ter hoogte van het kruispunt met het Vitsenveld wordt volgende maatregel ingevoerd:

 • de bestuurders hebben voorrang.

Dit wordt gesignaleerd door:

 • verkeersborden B15f

Art. 3.

Op de Vijverlaan ter hoogte van het kruispunt met de Duffelshoek wordt volgende maatregel ingevoerd:

 • de bestuurders moeten voorrang verlenen.

Dit wordt gesignaleerd door:

 • verkeersborden B1
 • Voor het zebrapad wordt de voorrangsregeling extra geaccentueerd met haaietanden.

Art. 4.

Op de Duffelshoek ter hoogte van het kruispunt met de Vijverlaan wordt volgende maatregel ingevoerd:

 • de bestuurders hebben voorrang.

Dit wordt gesignaleerd door:

 • verkeersborden B15f

Art. 5.

Alle voorgaande aanvullende reglementen betreffende het kruispunt van Duffelshoek met Vijverlaan en Vitsenveld worden opgeheven.

Art. 6.

Wijzigingen worden aangeduid met oranje bord met opschrift " Opgepast gewijzigde verkeerssituatie" en dit gedurende 2 maanden.

Art. 7.

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Departement MOW.