Terug
Gepubliceerd op 26/10/2023

Besluit  College van Burgemeester en Schepenen

ma 09/10/2023 - 09:00

Plaatsen van een 2de wegneembaar paaltje (met de standaard driehoeksleutel) ter hoogte van het kruispunt Magdalenastraat/Gemeenteplein - Goedkeuring

Aanwezig: Bart Seldeslachts, Burgemeester-voorzitter
Wim Claes, Willem Wevers, Sophie Baeckelmans, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Kizzy Rombaut, Waarnemend algemeen directeur
Verontschuldigd: Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Schepenen

Het college gaat akkoord voor het plaatsen van een 2de wegneembaar paaltje (met de standaard driehoeksleutel) aan het kruispunt Magdalenastraat 19/Gemeenteplein om dit stuk autovrij te maken + afschaffen van 1 autoparkeerplaats ter hoogte van Gemeenteplein 19 en er fietsbeugels te plaatsen.

Feiten en context

Vorig jaar werd er een terrasvergunning goedgekeurd voor detailhandelszaak Club Geluk ter hoogte van Gemeenteplein 19, 2550 Kontich.

Het doodlopend stuk Gemeenteplein werd toen met een nadar volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Club Geluk, Gemeenteplein 19, 2550 Kontich is vragende partij om dit stuk gemeenteplein tussen nummer 19 en 11 volledig autovrij te maken door een fysieke knip.

Met collegebesluit CBS/2023/1041 (12/06/2023) werd reeds beslist om 1 wegneembaar paaltje te plaatsen om het doodlopend karakter van deze straat te benadrukken.

Bevoegdheid
 • Decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de bekostiging van de verkeerstekens (15 mei 2008)
 • GR 17/06/2019: besluit houdende de delegatie van de bevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer
Juridische grond(en)
 • nieuwe gemeentewet (KB 24/06/1988)
 • decreet over het lokaal bestuur van 22/12/2017
 • wet betreffende de politie over het wegverkeer (wegverkeerswet - Wet van 16 maart 1968)
 • wegcode - Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
 • code van de wegbeheerder - ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens
 • omzendbrief van 3 april 2001 betreffende het voorbehouden van parkeerplaatsen voor personen met een handicap

specifiek voor aanvullende reglementen op het wegverkeer (= politieverordeningen m.b.t. het wegverkeer voor wat betreft permanente of periodieke verkeerssituaties)

 • decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens (16 mei 2008)
 • besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens van 23 januari 2009
 • omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer
Inspraak en advies
 • Schepen van Mobiliteit: Willem Wevers
 • Politie HEKLA: Chloe Broes, Elise Vivijs
 • Brandweer Zone Rand: kapitein Bart Leenaerts
Besluit

Artikel 1.

Het college van burgemeester en schepen geeft opdracht aan de technische dienst om een 2de wegneembaar paaltje (met de standaard driehoeksleutel) te plaatsen aan het kruispunt Magdalenastraat 19/Gemeenteplein om zo dit stuk straat af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer.

Art. 2.

Het college geeft opdracht aan de technische dienst om de belijning van de huidige afgebakende autoparkeerplaats te verwijderen en er fietsenbeugels te plaatsen.

Art. 3.

Het college geeft opdracht aan de technische dienst om het bestaande verkeersbord F45 te verwijderen.

Art. 4.

Het college geeft opdracht aan de dienst communicatie/lokale economie om de bewoners de informeren over deze maatregel.