Terug College van Burgemeester en Schepenen

ma 31/05/2021 - 09:00 Raadzaal

Besluit

Secretariaat

Personeel & organisatie

 • De arbeidsovereenkomst met XXXX wordt beëindigd met ingang van 1 juni 2021. Er wordt een compenserende verbrekingsvergoeding toegekend volgens de wettelijke bepalingen. De verbrekingsvergoeding stemt overeen met het loon voor een periode van 8 weken.

Aankoop - Overheidsopdrachten

 • Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de wijzigingen aangebracht aan de concessie overeenkomst zoals beschreven in het addendum. Deze wijzigingen werden ingevoerd omwille van de beperkende maatregelen in de strijd tegen het corona virus.

Beleidsondersteuning

Patrimonium

 • Het college van burgemeester en schepenen besluit om de opdracht 'aankoop van een stille werkruimte' voor het vrijetijdshuis de brouwerij te gunnen aan Puur Office, volgens het raamcontract gegund bij collegebeslissing van 17 september 2018 en voor een totaalbedrag van 11.648  euro. (inclusief BTW en montage).

Openbare Werken

Duurzaamheid Milieu - Beslissing

 • Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de verplichtingen zoals in de brief van de OVAM geformuleerd.

  Het college geeft de opdracht aan de administratie om een werkplan op te stellen en een erkend bodemsaneringsdeskundige aan te stellen om de gemeente in orde te stellen tegen uiterlijk 31 december 2021 met haar periodieke onderzoeksplichten voor risicogronden op de percelen en gebouwen met bodemrisicoactiviteiten volgens het Vlarebo.

  De OVAM zal van dit engagement op de hoogte gesteld worden in antwoord op hun schrijven.

 • Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het project ‘Weg met wegwerpbekers’ van IGEAN. IGEAN treedt daarbij op als aanbestedende overheid om een contract af te sluiten voor een huurformule van een jaar met Durapack (Goodless) bvba uit Deinze voor het aanbieden van bijkomende herbruikbare bekers, de industriële reiniging van de bekers, de stockage en het transport van de bekers van en naar de afwascentrale en de events.

  IGEAN wordt hiervan in kennis gesteld.

 • Een subsidie wordt verleend voor de installatie van een thermische zonne-installatie in een bestaande woning te Pastoor De Laetstraat 3 in Kontich.

 • Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om de grondeninformatie van Kontich raadpleegbaar te stellen via de digitale kaart op www.degrotegrondvraag.be van OVAM om grondeigenaars de mogelijkheid te geven om bodeminformatie over de grond waarop zij wonen of werken na te kijken.

  De OVAM zal op de hoogte gesteld worden in antwoord op hun schrijven.

Mobiliteit

Lokale Economie

 • Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van eerder besloten artikels 1 en 2.

  Eerder besloten artikel 1.

  Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het uitstellen van het eerder besloten artikel "Het CBS gaat akkoord met het gunnen aan Novid (Herman De Nayerstraat 1, 2550 Waarloos/T +32 (0)3 449 50 05, F +32 (0)3 449 50 06, E contact@novid.be) voor het plaatsen van een scherm van 20.67 m² in het gemeentepark tijden het Europees kampioenschap voetbal 2020 voor een waarde van € 18.839" naar de periode van het uitgestelde Europees kampioenschap voetbal in 2021 omwille van de coronacrisis onder dezelfde voorwaarde als de gunning in eerder besloten artikel.

  Eerder besloten artikel 2.

  Het CBS gaat akkoord met het gunnen aan Novid (Herman De Nayerstraat 1, 2550 Waarloos/T +32 (0)3 449 50 05, F +32 (0)3 449 50 06, E contact@novid.be) voor het plaatsen van een scherm van 20.67 m² in het gemeentepark tijden het Europees kampioenschap voetbal 2020 voor een waarde van € 18.839

Vergunningen - Akteneming

Vergunningen - Beslissing

Burgerzaken

 • Het college van burgemeester en schepenen verleent aan de hierna vermelde instellingen waar volwassenen verblijven die mindervalide zijn en in de gemeente Kontich woonachtig, een toelage voor het jaar 2020:

  • LEEF vzw, Ranst
  • ROTONDE, Brasschaat

Bibliotheek

 • Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aanpassingen aan bibliotheekreglement en tarieven.

  Het college aanvaardt dat het bibliotheekreglement ingaat vanaf 1 oktober bij de overstap van de eerste golf Bibkwintet bibliotheken naar het nieuwe eengemaakte Vlaamse bibliotheeksysteem.

  Het aangepaste reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Vrije Tijd

Technische Dienst