Terug Gemeenteraad

ma 17/05/2021 - 20:00 raadzaal

Openbaar

Normaal

 • Er zijn geen publieksvragen.

 • De notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 19 april 2021 worden goedgekeurd.

 • De rekening 2020 van de Kerkfabriek Sint-Rita krijgt een gunstig advies.

 • De rekening 2020 van de Kerkfabriek Heilige Michaël krijgt een gunstig advies.

 • De rekening 2020 van de Kerkfabriek OLV-Onbevlekt-Ontvangen krijgt een gunstig advies.

 • De rekening 2020 van de Kerkfabriek Sint-Martinus krijgt een gunstig advies.

 • De gemeenteraad keurt het retributiereglement m.b.t. ondergrondse containers goed.

 • De Gemeenteraad geeft goedkeuring aan het retributiereglement op het parkeren in de blauwe zone 2021 - 2025.

 • De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020, verlengd door het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021, tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.

  Het gemeenteraad neemt kennis van het voorgelegde addendum bij de samenwerkingsovereenkomst aangegaan op 18 januari 2021, zoals goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 12 april 2021 en bekrachtigt dit.

 • De gemeenteraad verleent haar goedkeuring tot ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met Stichting Kempens Landschap.

 • De gemeenteraad keurt het ontwerp van het bestek betreffende 'digitalisering omgevingsvergunningen' goed.

 • De gemeenteraad besluit zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen dd. 23 juni 2021.

  De GR besluit de vertegenwoordiger van de gemeente, de heer Luc Abrams, die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale) Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen op 23 juni 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

  De GR besluit het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen.

 • De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid die digitaal zal gehouden worden gelet op de uitzonderlijke situatie en op de stand van zaken van de maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-19 op 25.06.2021 om 19.00 u evenals van alle daarbij horende documenten.

  De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 25.06.2021 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

  Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden bezorgd.

 • De gemeenteraad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening die digitaal zal gehouden worden gelet op de uitzonderlijke situatie en op de stand van zaken van de maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-19 op 25.06.2021 om 19.00 u evenals van alle daarbij horende documenten.

  De vertegenwoordiger van de gemeente, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 25.06.2021 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken.

  Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden bezorgd.

 • De gemeenteraad, besluit, na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, zijn goedkeuring te hechten aan de dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van IKA van 15 juni 2021.

  De GR besluit in te tekenen op de kapitaalverhoging aandelen kengetal 9d (STORM Retie) van IKA voor 21 aandelen met nominale waarde per aandeel van € 500,00 voor een totale waarde € 10.500 ; te volstorten met € 10.500 beschikbaar op rekening courant en € 0 uitkering van reserves IKA.

  De GR besluit de vertegenwoordiger van de gemeente, de heer Wim Claes, die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale) Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de dienstverlenende vereniging IKA op 15 juni 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel Ivan onderhavige beslissing.

  De GR besluit het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde besluiten en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van het intergemeentelijk samenwerkingsverband IKA.

 • Het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2020, de jaarrekening over het boekjaar 2020 en het verslag van de commissaris worden goedgekeurd.

  Het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris over het boekjaar 2020, wordt goedgekeurd.

  Goedkeuring wordt verleend aan de toetredingen/uitbreidingen van opdracht.

  Goedkeuring wordt verleend aan de benoemingen.

  Aan de vertegenwoordiger, mevrouw Mia Wauters, wordt de opdracht gegeven om op de algemene vergadering van 18 juni 2021, overeenkomstig deze beslissing te stemmen evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze algemene vergadering.

  Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa.

 • Er wordt kennis genomen van de agenda van de gewone algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging PONTES van 24 juni 2021.

  De vertegenwoordiger van de gemeente, de heer Luc Abrams, die zal deelnemen aan de algemene vergadering van PONTES op 24 juni 2021 wordt opgedragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de besluiten van de gemeenteraad van heden inzake onderhavige aangelegenheid.

 • Vraag van raadslid N. Van der Spiegel mbt toekomstige bestemming van het stationsgebouw NMBS in Kontich Kazerne.

  Schepen W. Wevers antwoordt en geeft stand van zaken.

  Vraag van M. De Nayer mbt nakende veranderingen in het landschap van de sociale woningbouw en sociale verhuurkantoren.

  Schepen C. Vanbaeden antwoordt en schetst de huidige toestand.

  Raadslid J. Fillet vult aan.

  Raadslid E. Van den Eynde heeft vraag over maaibeleid : fietspaden (o.a. Pierstraat).

  Schepen W. Claes antwoordt en zegt om het te bespreken op overlegvergadering groendienst.

  Raadslid F. Francken vraagt of elektrische scooters toegelaten zijn op het natuurgebied 'de zandbergen'.

  Schepen K. Van Elshocht en L. Abrams antwoorden. Het betreft elektrische mountainbikes.

  Raadslid W. Annaert en burgemeester  B. Seldeslachts vullen aan.

  Zie ook zittingsverslag.